Should meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Should meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Should’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Should’ चा उच्चार (pronunciation)= शुड 

Should meaning in Marathi

‘Should’ हा ‘Shall’ शब्दाचा भूतकाळ (Past tense) आहे, पण हे दोन शब्द वेगळ्या पद्धतीने वापरले जातात.

‘Should’ या शब्दाचे अनेक वेगवेगळे अर्थ आहेत.

1. एखाद्याला सल्ला (advice) देण्यासाठी ‘Should’ चा वापर केला जातो.

English: You should work hard to get success in the future.
Marathi: भविष्यात यश मिळवण्यासाठी तुम्ही कठोर परिश्रम केले पाहिजे.

2. आपले मत (Opinion) व्यक्त (Express) करण्यासाठी ‘Should’ चा वापर केला जातो.

English: He should have chosen a better wife.
Marathi: त्याने चांगली पत्नी निवडायला हवी होती.

3. भूतकाळाबद्दल (Past) बोलण्यासाठी आपण ‘Should’ वापरू शकतो.

English: He should have told me.
Marathi: त्याने मला सांगायला हवे होते.

4. शक्यतेबद्दल (Possibility) बोलण्यासाठी आपण ‘Should’ वापरू शकतो.

English: There should be some wine left to drink.
Marathi: पिण्यासाठी थोडी वाइन शिल्लक असावी.

Should- मराठी अर्थ
पाहिजे
जरुर असणे
शक्यता
अपेक्षा

Should-Example

‘Should’ हा शब्द Verb (क्रियापद) या रुपात कार्य करतो.

तुम्हाला जे योग्य वाटते ते व्यक्त करण्यासाठी बहुतेकदा ‘Should’ चा वापर केला जातो.

‘Should’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण (Example):

English: How many calories should I eat?
Marathi: मी किती कॅलरीज खाव्यात?

English: Should I buy bitcoin now?
Marathi: मी आता बिटकॉइन विकत घ्यावे का?

English: Should I upgrade to Windows 11?
Marathi: मी Windows 11 वर अपग्रेड करावे का?

English: How much should I weigh?
Marathi: माझे वजन किती असावे?

English: How much water should I drink?
Marathi: मी किती पाणी प्यावे?

English: Why should we hire you?
Marathi: आम्ही तुम्हाला का नियुक्त करावे?

English: Feeling good like I should.
Marathi: मला पाहिजे तसे चांगले वाटत आहे.

English: Should I call you?
Marathi: मी तुला कॉल करू का?

English: Should I call you back?
Marathi: मी तुला परत कॉल करू का?

English: Should I go?
Marathi: मी जावे का?

English: Should I go on?
Marathi: मी पुढे जावे का?

English: Should I go there?
Marathi: मी तिथे जावे का?

English: Should be done?
Marathi: केले पाहिजे?

English: Why should I tell you?
Marathi: मी तुला का सांगू?

English: What should I do?
Marathi: मी काय करू?

English: What should I do for you?
Marathi: मी तुझ्यासाठी काय करू?

English: Should I come tomorrow?
Marathi: मी उद्या यावे का?

English: At what time should I come?
Marathi: मी किती वाजता यावे?

English: What should I call you?
Marathi: मी तुला काय बोलावू?

English: What should I do now?
Marathi: आता मी काय करू?

English: What should I do next?
Marathi: मी पुढे काय करावे?

English: What song should I listen to?
Marathi: मी कोणते गाणे ऐकावे?

English: Should have been done.
Marathi: करायला हवे होते.

English: Should not be applied to blisters.
Marathi: फोडांवर लावू नये.    

English: Should not be a problem.
Marathi: अडचण नसावी.

English: You should buy it then?
Marathi: मग आपण ते खरेदी करावे?

English: We should go out.
Marathi: आपण बाहेर जावे.

English: One should keep one’s promise.
Marathi: एखाद्याने दिलेले वचन पाळले पाहिजे.

English: One should do one’s duty.
Marathi: एखाद्याने आपले कर्तव्य केले पाहिजे.

English: There should be an age limit for politicians.
Marathi: राजकारण्यांसाठी वयोमर्यादा असली पाहिजे.

‘Should’ चे इतर अर्थ

should have= असणे आवश्यक आहे

should have been= असायला हवे होते

should have been done= केले पाहिजे

should come= आले पाहिजे

should not= नये

should not be= नसावे

should not be used= वापरले जाऊ नये

should be done= केले पाहिजे

should I call= मी कॉल करावा

you should= आपण केले पाहिजे

you shouldn’t= आपण करू नये

you should be= तुम्ही असायला हवे

we should= आम्ही केले पाहिजे

we should meet= आपण भेटले पाहिजे

we should go= आपण जावे

we should go there= आपण तिथे जावे

should be given= दिले पाहिजे

should not exceed= पेक्षा जास्त नसावा

should impingement= आघात पाहिजे

should be= पाहिजे

should be ok= ठीक असावे

should be fine= ठीक असावे

should go= जावे

should go on tour= दौऱ्यावर जायला हवे

lest should= असे होऊ शकत नाही

what song should= कोणते गाणे असावे

one should= एक पाहिजे

Should-Synonyms

‘Should’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

want
desire
allow
consider
go for
become
search for
Should-Antonyms

‘Should’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

disallow
deny
ignore
neglect
refuse
exclude

Should meaning in Marathi

Leave a Comment