Stubborn meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Stubborn शब्दाचा उच्चार = स्टब्बोर्न, स्टबोर्न

Stubborn meaning in Marathi

हट्टी
दुराग्रही
जिद्दी
हेकट 
हटवादी
हेकेखोर
अभिमानी

स्वत: च्या निर्णयांवर चिकटून राहनारा आणि इतरांच्या मतांबद्दल कधीच पर्वा न करणारा.


Synonyms

Stubborn Synonyms- (समानार्थक शब्द) 
Obstinate जिद्दी
Persistent चिकाटी असणारा
Perverse दुराग्रही
Contrary विरोध
Headstrong हट्टी
Obdurate कठोर
Adamant हटवादी
Dogged हेकेखोर हट्टी

Antonyms

Stubborn antonyms- (विलोम शब्द) 
Compliant आज्ञाकारी
Obedient आज्ञाकारी, आज्ञापालक 
Placid नम्र
Docile विनम्र

Stubborn-adjective

Adjective-विशेषण

आपले मत किंवा दृष्टीकोन बदलायचा नाही असा निर्धार केलेला.

एखाद्याचे आपले मत बदलण्यास नकार.

शारीरिकदृष्ट्या कठोर आणि अतुलनीय.

Example:

Eng: He is as stubborn as mule.

मराठी: तो खेचरासारखा हट्टी आहे.

Eng: Due to his stubborn nature, he loses all his friends.

मराठी: आपल्या जिद्दी स्वभावामुळे तो आपल्या सर्व मित्रांना गमावतो.

Eng: Surprisingly he changed his stubborn nature.

मराठी: आश्चर्य म्हणजे त्याने आपला हट्टी स्वभाव बदलला.

Eng: His stubborn decisions give him professional success many times.

मराठी: त्याच्या हट्टी निर्णयामुळे त्याला बर्‍याच वेळा व्यावसायिक यश मिळते.

Eng: After get success, he is more stubborn than before.

मराठी: यश मिळाल्यानंतर तो पूर्वीपेक्षा अधिक हट्टी आहे.

Eng: He looks stubborn but in reality, he is a very kind person.

मराठी: तो हट्टी दिसत आहे परंतु प्रत्यक्षात तो खूप दयाळू व्यक्ती आहे.

Eng: He is stubborn; it is very difficult to change his mind.

मराठी: तो हट्टी आहे, त्याचे मत बदलणे फार कठीण आहे.

Eng: His wife is too stubborn to admit her fault.

मराठी: त्याची पत्नी फार हट्टी आहे ती स्वताची चूक कधीच मान्य करत नाही.

Eng: Rich peoples are more stubborn than poor people.

मराठी: गरीब लोकांपेक्षा श्रीमंत लोक अधिक हट्टी असतात.

Eng: If you are stubborn nobody cares about you.

मराठी: जर तुम्ही हट्टी असाल तर कोणीही तुमची काळजी घेत नाही.

Stubborn meaning in Marathi

Leave a Comment