Supposed meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Supposed meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Supposed’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Supposed’ चा उच्चार (pronunciation)= सपोज़्ड

Supposed meaning in Marathi

1. ‘Supposed’ म्हणजे अशी गोष्ट जी गृहित धरली जाते किंवा ती सत्य आहे असे मानले जाते, परंतु प्रत्यक्षात ते खरे असेलच असे नाही.

English: He is supposed to be clever.
Marathi: तो हुशार असावा असे मानले जाते.

English: He was supposed to take me to the opera.
Marathi: तो मला संगीत नाटकाला घेऊन जाणार होता.

2. सामान्यतः काही गोष्टीचे पालन केले गेले पाहिजे कारण तो एक कायदा, नियम किंवा बंधन आहे परंतु प्रत्यक्षात त्याचे पालन केले गेलेच असेल असे नाही, हे दर्शवन्या साठी देखिल ‘Supposed’ च वापर केला जातो.

English: As a police officer, he was supposed to be there at the crime scene.
Marathi: एक पोलीस अधिकारी म्हणून तो गुन्ह्याच्या ठिकाणी असायला हवा होता.

English: I was supposed to attend my office meeting, but it’s too late.
Marathi: मला माझ्या ऑफिसच्या मीटिंगला जायचे होते पण आता खूप उशीर झाला आहे.

English: I am your husband. You’re supposed to love me.
Marathi: मी तुझा नवरा आहे. तुझं माझ्यावर प्रेम असायला हवं.

Supposed- Adjective (विशेषण)
अपेक्षित
कल्पित
मानलेला
अनुमानित
तथाकथित
संभाव्य
सत्य म्हणून गृहीत धरलेला

Supposed-Example

‘Supposed’ हा शब्द Adjective (विशेषण) च्या रुपात कार्य करतो.

‘Supposed’ हा ‘Suppose’ या शब्दाचा भूतकाळ (past tense) आहे.

‘Supposed’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

Examples:

English: What use is this supposed to be?
Marathi: याचा काय उपयोग होणार आहे?

English: Is that supposed to mean something?
Marathi: याचा काही अर्थ असावा का?

English: I thought, we were supposed to bring our wives.
Marathi: आम्हाला आमच्या बायका सोबत आणायच्या होत्या, अस मला वाटलं.

English: How much longer is this soiree supposed to last?
Marathi: ही मेजवानी किती दिवस चालणार आहे?

English: Mr. Dunken was supposed to be in Winnipeg city finalizing details on an orphanage.
Marathi: श्री डंकन विनिपेग शहरात अनाथाश्रमाच्या तपशीलांना अंतिम रूप देत होते.

English: He was supposed to take me to the opera.
Marathi: तो मला संगीत नाटकाला घेऊन जाणार होता.

English: We were supposed to meet for dinner in the hotel restaurant.
Marathi: आम्ही हॉटेलच्या रेस्टॉरंटमध्ये जेवायला भेटणार होतो.

English: What’s that supposed to mean?
Marathi: याचा अर्थ काय असावा? / तुम्हाला काय म्हणायचे आहे?

English: Mr. Miller, you had a carpet cleaned and delivered by a supposed assassin at a very specific time.
Marathi: मिस्टर मिलर, तुम्‍हाला एका विशिष्‍ट मारेकर्‍याने एका विशिष्‍ट वेळी चटई साफ करून डिलिव्‍हर केले होते.

English: You weren’t supposed to be there.
Marathi: तू तिथे असायला नको होता. / तुम्ही तिथे नसायला हवे होते.

English: So, what do you know about these supposed anarchists?
Marathi: तर, या कथित अराजकवाद्यांबद्दल तुम्हाला काय माहिती आहे?

English: You were supposed to be at the dentist’s.
Marathi: आपण दंतवैद्याकडे असायला हवे होते. / तुम्ही दंतवैद्याकडे जायला हवे होते.

English: I don’t think I was supposed to say.
Marathi: मला नाही वाटत मी म्हणायला हवे होते. / मी म्हणायला हवे होते असे वाटत नाही.

English: I know it’s supposed to be adorable, but to me, it just looks bloody creepy.
Marathi: मला माहित आहे की ते मोहक असले पाहिजे, परंतु मला ते फक्त रक्तरंजित भितीदायक दिसते. / मला माहित आहे की हे गोंडस आहे, परंतु मला ते फक्त रक्तरंजित दिसते.

English: He was supposed to stop by to give an account of his whereabouts.
Marathi: त्याचा ठावठिकाणा सांगण्यासाठी तो थांबणार होता.

English: I am not even supposed to be talking to you.
Marathi: मला तुझ्याशी बोलायचंही नाही. / मी तर तुझ्याशी बोलणारच नाही.

English: You were supposed to come and give an account of your whereabouts.
Marathi: तू येऊन तुझा ठावठिकाणा द्यायचा होता. / तू आत येऊन आपला ठावठिकाणा द्यायचा होता.

English: No one was supposed to hear.
Marathi: कोणालाच ऐकायचे नव्हते.

English: I am your husband. You’re supposed to love me.
Marathi: मी तुझा नवरा आहे. तुझं माझ्यावर प्रेम असायला हवं.

English: He was supposed to telegraph me as soon as that meeting was over.
Marathi: ती बैठक संपताच तो मला तारायंत्राद्वार संदेश करणार होता.

English: This man wasn’t supposed to be here, but he left his seat.
Marathi: हा माणूस इथे असायला नको होता, पण त्याने आपली जागा सोडली.

English: It was supposed to be so easy, yet so wrong.
Marathi: हे इतकं सोपं असायला हवं होतं, तरीही इतकं चुकीचं.

English: Where was he supposed to have been then?
Marathi: तेव्हा तो कुठे असायला हवा होता? / त्यावेळी तो कुठे असायला हवा होता?

English: I am supposed to clean my room before I go out.
Marathi: मी बाहेर जाण्यापूर्वी माझी खोली स्वच्छ केली पाहिजे. / मी बाहेर जाण्यापूर्वी माझी खोली साफ करायची आहे.

English: How was I supposed to know the exhaust from his motorcar would kill him?
Marathi: त्याच्या मोटारगाडीतून निघणारा धूर त्याचा जीव घेईल हे मला कसे कळणार होते?

English: You are supposed to help me.
Marathi: तू मला मदत करायला हवी आहेस. / तू मला मदत करणार आहेस.

English: You are supposed to be my future wife.
Marathi: तू माझी भावी बायको आहेस. / तू माझी भावी पत्नी असण्याची शक्यता आहे.

English: It is supposed to be raining all day.
Marathi: दिवसभर पावसाचा जोर कायम राहणार असल्याचे मानले जात आहे. / दिवसभर पाऊस पडेल असा अंदाज आहे.

People also search for

i am supposed to tell you= मी तुम्हाला सांगावे हे अपेक्षित आहे.

i am not supposed to tell you= मी तुला सांगायला नको हे अपेक्षित आहे.

you are supposed to= आपणाकडून अपेक्षा आहे की, तुमच्याकडून आशा आहे की

I am supposed to= मी करणार आहे, मला अपेक्षित आहे

you are not supposed to= तुमच्याकडून अपेक्षित नाही

I am not supposed to= मी करू नये, मी करायला पाहिजे नाही

what am i supposed to do= मी काय करावे, मी काय करणे अपेक्षित आहे

i have supposed= मी मानले आहे, मी गृहीत धरले आहे

supposing= जर असे मानले तर, गृहीत धरणे

Supposed-Synonyms

‘Supposed’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

deemed
expected
assumed
presume
believed
guessed
stated
reckoned
obliged
required
imaginary
conjectural
hypothetical
speculative
professed
alleged
presupposed
speculated
putative
claimed
Supposed-Antonyms

‘Supposed’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

denied
disallowed
rejected
knew
measured

Supposed meaning in Marathi

Leave a Comment