Akin meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Akin meaning in Marathi

Akin meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Akin’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Akin’ चा उच्चार (pronunciation)= अकिन, ऐकिन Akin meaning in Marathi ‘Akin’ म्हणजे, एखाद्या गोष्टीची गुणवत्ता (quality), विशेषता, स्वरूप  किंवा वर्ण (character) … Read more