Extrovert meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Extrovert meaning in Marathi

Extrovert meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Extrovert’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Extrovert’ चा उच्चार (pronunciation)= एक्स्ट्रव़अट्, एक्स्ट्रोवर्ट Extrovert meaning in Marathi ‘Extrovert (बहिर्मुख)’ म्हणजे सहजपणे व्यक्त होणारी व्यक्ती, जी नेहमी लोकांशी गुंतून … Read more