Or Else meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Or Else meaning in Marathi

Or Else meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Or Else’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) दीले गेले आहेत. ‘Or Else’ चा उच्चार (pronunciation)= और एल्स Or Else meaning in Marathi ‘Or Else’ हा ‘Else’ या शब्दाचा वाक्यांश (phrase) आहे. 1. ‘Or Else’ आपल्याला … Read more