Something else meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Something else meaning in Marathi

Something else meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Something else’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Something else’ चा उच्चार (pronunciation)= समथिंग एल्स Something else meaning in Marathi ‘Something else’ हा ‘Something’ या शब्दाचा वाक्यांश (phrase) आहे. … Read more