Migration meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Migration meaning in Marathi

Migration meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Migration’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Migration’ चा उच्चार= माइग्रेशन, माइग्रैशन Migration meaning in Marathi ‘Migration’ म्हणजे एका देशातून, प्रदेशातून किंवा ठिकाणाहून दुसऱ्या देशात किंवा ठिकाणी स्थलांतर.  … Read more