Mole meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Mole meaning in Marathi

Mole meaning in Marathi: या लेखामध्ये आपल्याला ‘Mole’ या इंग्रजी शब्दाचा अर्थ मराठीत सोप्या पद्धतीने समजावुन सांगितला आहे. त्याच बरोबर या शब्दाचे समानार्थी (Synonym) शब्द सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Mole’ शब्दाचा उच्चार = मोल, मोले Mole meaning in Marathi  Mole- मराठी अर्थ  तीळ  मस्सा  चिचुंद्री  बंदराचा धक्का गुप्तहेर  जासूस Mole चे वेगवेगळे अर्थ  मोल (Mole) … Read more