Rest meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Rest meaning in Marathi

Rest meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Rest’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Rest’ चा उच्चार= रेस्ट Rest meaning in Marathi ‘Rest’ या शब्दाचे एकापेक्षा जास्त अर्थ आहेत. 1. विश्रांती घेणे किंवा विश्रांतीच्या स्थितीत असणे. … Read more