Should Could Would meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Should Could Would meaning in Marathi

Should Could Would meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Should, Could, Would’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Should, Could, Would’ चा उच्चार (pronunciation)= शुड, कुड, वुड  Should Could Would meaning in Marathi ‘Should’ हा … Read more