Someone else meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Someone else meaning in Marathi

Someone else meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Someone else’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) शब्द सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Someone else’ चा उच्चार (pronunciation)= समवन एल्स Someone else meaning in Marathi ‘Someone else’ म्हणजे ‘Some other person’ म्हणजेच ‘कोणीतरी दुसरी व्यक्ती’. … Read more