Won’t meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Won’t meaning in Marathi

Won’t meaning in Marathi: या लेखात, ‘Won’t’ या शब्दाचा अर्थ सोप्या इंग्रजीत वापर (use) आणि उदाहरणांसह (examples) स्पष्ट केला आहे. ‘Won’t’ चा उच्चार (pronunciation)= वोन्ट, वअउन्ट् Won’t full form in English Will not. “Won’t” हे “Will not” चे संक्षिप्त रुप (short form) आहे. Won’t meaning in Marathi “Won’t” चा वापर भविष्यात हे होणार नाही अशी … Read more