The rest of meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

The rest of meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘The rest of’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘The rest of’ चा उच्चार= द रेस्ट ऑफ

The rest of meaning in Marathi

जेव्हा वाक्यां (sentences) मध्ये ‘उरलेले, उर्वरित किंवा बाकी’ हा शब्द वापरायचा असतो तेव्हा आपण ‘The rest of’ वापरतो.

The rest of- मराठी अर्थ
बाकी
बाकीचे
उरलेले
उर्वरित
शेष

The rest of-Example

‘Rest’ हा शब्द noun (संज्ञा, नाम) आणि verb (क्रियापद) या रुपात कार्य करतो.

‘The rest of’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: I will pick up the rest of my luggage tomorrow.
Marathi: मी माझे बाकीचे सामान उद्या घेईन.

English: Where is the rest of the money?
Marathi: बाकीचे पैसे कुठे आहेत?

English: When will you give me the rest of 2000/- Rupees?
Marathi: उरलेले 2000/- रुपये तुम्ही मला कधी द्याल?

English: Who ate the rest of the apples?
Marathi: बाकी सफरचंद कोणी खाल्ले?

English: The rest of his life after post-retirement he spent in a village.
Marathi: निवृत्तीनंतरचे उर्वरित आयुष्य त्यांनी गावात घालवले.

English: Police arrested five thieves, but the rest of the thieves successfully escaped.
Marathi: पोलिसांनी पाच चोरट्यांना अटक केली, मात्र उर्वरित चोरटे पळून जाण्यात यशस्वी झाले.

English: When will you pay off the rest of the money?
Marathi: बाकीचे पैसे कधी फेडणार?

English: The ten workers are here but the rest of them are on holiday.
Marathi: दहा कामगार इथे आहेत पण बाकीचे सुट्टीवर आहेत.

English: What do you do, the rest of you all?
Marathi: बाकी सगळे तुम्ही काय करता?

English: Except for Europe, the rest of the world is in danger.
Marathi: युरोप वगळता उर्वरित जग धोक्यात आहे.

English: Where are the rest of your books?
Marathi: तुमची बाकी पुस्तके कुठे आहेत?

English: Where are the rest of your family members?
Marathi: तुमच्या कुटुंबातील बाकीचे सदस्य कुठे आहेत?

English: The rest of the week will experience heavy rain.
Marathi: उर्वरित आठवडाभर मुसळधार पाऊस पडेल.

English: He is not like the rest of them.
Marathi: तो बाकीच्यांसारखा नाही.

English: Don’t be like the rest of them, do some unique.
Marathi: बाकीच्यांसारखे होऊ नका, काहीतरी वेगळे करा.

English: Police investigated the rest of the suspects.
Marathi: पोलिसांनी उर्वरित संशयितांची चौकशी केली.

English: The rest of my friends are not going to picnic.
Marathi: माझे बाकीचे मित्र पिकनिकला जात नाहीत.

‘The rest of’ चे इतर अर्थ

the rest of you- बाकी तुम्ही

the rest of your life- तुमचे उर्वरित आयुष्य

the rest of your friend- तुमचे बाकीचे मित्र

the rest of them- बाकीचे

the rest of us- आम्ही बाकीचे

the rest of we- बाकी आम्ही

the rest of the- उर्वरित

the rest of the world- उर्वरित जग

the rest of the money- उर्वरित पैसे

the rest of the day- उर्वरित दिवस

the rest of my life- माझे उर्वरित आयुष्य

the rest of the story- उर्वरित कथा

the rest of the week- उर्वरित आठवड्यात

the rest of the year- उर्वरित वर्ष

the rest of the team- उर्वरित संघ

the rest of the time- उर्वरित वेळ

the rest of the family- बाकीचे कुटुंब

the rest of the class- बाकीचे वर्ग

the weather for the rest of the week- उर्वरित आठवड्यासाठी हवामान

Festivus for the rest of us- आपल्या बाकीच्यांसाठी सण, आपल्या उर्वरितांसाठी उत्सव

while the rest of us die- जेव्हा आपण बाकीचे मरतो

for the rest of us- आपल्या बाकीच्यांसाठी

all the rest of- बाकी सर्व

do the rest of- बाकीचे करा

rest of the world- उर्वरीत जग

not like the rest of them- बाकीच्यांसारखे नाही

rest of the lung fields are clear- उर्वरित फुफ्फुसांचे क्षेत्र स्पष्ट आहे

don’t be like the rest of them- इतरांसारखे होऊ नका

like the rest of us- आपल्या बाकीच्यांप्रमाणे

today is the first day of the rest of your life- आज तुमच्या उर्वरित आयुष्यातील पहिला दिवस आहे

‘The rest of’ Synonyms-antonyms

‘The rest of’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

remain
balance
residue
leftovers
backrest
tailings
lees
butt end
remainder
remaining part

‘The rest of’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

no balance
no residue
no leftovers
not remaining part

🎁 Rest शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

The rest of meaning in Marathi

Leave a Comment