Their meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Their meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द Their चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर Their चे समानार्थी आणी विरुद्धार्थी शब्द सुद्धा दीले गेले आहेत.

Their चा उच्चार = देअर 

Their meaning in Marathi

their pronoun (सवर्नाम)

त्यांची
त्यांचे

Their शब्दाचा उपयोग एखादी वास्तु किंवा वस्तु कोणातरी एखाद्या व्यक्तिंची किंवा गटाच्या मालकीची वा त्यांच्याशी संबंधित आहे हे दर्शवन्या साठी केला जातो, ती व्यक्ती पुरुष आहे किंवा स्त्री आहे याचा उल्लेख न करता.

उदाहरण

Their चा वापर मुख्यतः एखाद्याचा ताबा किंवा मालकी (Possession) दर्शविण्यासाठी केला जातो.

Their चा उपयोग केवळ बहुवचन संज्ञांसाठी (plural nouns) केला जातो.

Examples-

Eng: Their new home is big.
Marathi: त्यांचे नवीन घर मोठे आहे.

Eng: Their new car is met with an accident.
Marathi: त्यांच्या नवीन कारला अपघात झाला आहे.

Eng: This is their horse.
Marathi: हा त्यांचा घोडा आहे.

Eng: Their farm is big.
Marathi: त्यांचे शेत मोठे आहे.

Eng: At last, they found their lost luggage.
Marathi: शेवटी, त्यांना त्यांचे हरवलेले सामान सापडले.

Eng: Their new flat is on the 15th floor.
Marathi: त्यांचा नवीन फ्लॅट 15 व्या मजल्यावर आहे.

Eng: Someone claimed this is their property.
Marathi: कोणीतरी असा दावा केला की ही त्यांची मालमत्ता आहे.

Eng: I am going to their new office.
Marathi: मी त्यांच्या नवीन कार्यालयात जात आहे.

Their आणि There भिन्न आहे

Their आणी There या दोन्ही शब्दांचे उच्चार एकसारखे आहेत परंतु त्यांचा अर्थ आणि त्यांचा वापर करण्याची पद्धत भिन्न आहे.

ज्या शब्दांमध्ये समान उच्चारण असते परंतु भिन्न अर्थ आणि शब्दलेखन (spellings) असतात अशा शब्दाना होमोफोन्स (Homophones) म्हणतात.

Their हा शब्द एखाद्याचा ताबा किंवा मालकी दर्शविण्यासाठी वापरला जातो.

Example:

Eng: This is their bungalow.
Marathi: हा त्यांचा बंगला आहे.

There हा शब्द नेहमी ठिकाण (Place) किंवा स्थान (Location) सूचित करण्यासाठी वापरला जातो.

Example:

Eng: Please park your car there.
Marathi: कृपया तेथे आपली कार पार्क करा.

Their Synonyms-antonyms

‘Their’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द खालीलप्रमाणे आहेत.

Belonging to others
Belonging to them
them

‘Their’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द खालीलप्रमाणे आहेत.

Belonging to us
Your
Our
My
His
Her

 

Leave a Comment