Urban meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Urban meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Urban’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Urban’ चा उच्चार= अरबन, अबन

Urban meaning in Marathi

‘Urban’ म्हणजे शहर, शहरी भाग तसेच शहरी भागाशी संबंधित.

Urban- मराठी अर्थ
शहरी
नागरी
शहरी भागाशी संबंधित
नागरी भागाशी संबंधित

Urban-Example

‘Urban’ हे एक adjective (विशेषण) आहे.

‘Urban’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: He lives in an urban area.
Marathi: तो शहरी भागात राहतो.

English: Urban sectors are having more pollutions because of industrialization.
Marathi: औद्योगिकीकरणामुळे शहरी क्षेत्रांमध्ये अधिक प्रदूषण होत आहे.

English: Many rural areas are quasi-urban areas now because of economic reforms.
Marathi: आर्थिक सुधारणांमुळे अनेक ग्रामीण भाग आता अर्ध-शहरी क्षेत्र आहेत.

English: More employment opportunities are available in the urban sector.
Marathi: शहरी क्षेत्रात रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध आहेत.

English: The urban sector is flooded with young people who are in search of employment.
Marathi: शहरी क्षेत्र रोजगाराच्या शोधात असलेल्या तरुणांनी भरून गेले आहे.

English: Medical facilities are far better in the urban sector than in the rural sector.
Marathi: ग्रामीण भागापेक्षा शहरी क्षेत्रात वैद्यकीय सुविधा खूप चांगल्या आहेत.

English: Most of the urban people had come from rural areas to cities in search of jobs.
Marathi: बहुतांश शहरी लोक रोजगाराच्या शोधात ग्रामीण भागातून शहरात आले होते.

English: There are vast inequalities in the income of urban sector people.
Marathi: शहरी क्षेत्रातील लोकांच्या उत्पन्नात प्रचंड असमानता आहे.

English: Literacy percent is more in the urban sector than rural sector.
Marathi: ग्रामीण क्षेत्रापेक्षा शहरी क्षेत्रात साक्षरतेचे प्रमाण अधिक आहे.

English: The urban area includes towns and suburbs.
Marathi: शहरी भागात शहरे आणि उपनगरांचा समावेश आहे.

‘Urban’ चे इतर अर्थ

urban area- शहरी क्षेत्र, नागरी क्षेत्र

urban-rural- शहरी ग्रामीण

urban agglomeration- शहरी एकत्रीकरण

semi-urban- अर्धशहरी

urban naxal- शहरी नक्षल

urban legend- शहरी आख्यायिका

peri-urban- पेरी-शहरी

suburban- उपनगरीय, उपनगर

urban sprawl- शहर पसरणे

metro urban- मेट्रो शहरी

diplomatic and urbane- मुत्सद्दी आणि शहरी

quasi-urban- अर्ध-शहरी

Kanpur urban- कानपुर शहरी

urban city- शहरी शहर

urban fielding- शहरी क्षेत्ररक्षण

urban flooding- शहरी पूर

urbanization- शहरीकरण, नागरीकरण

urban affairs- शहरी व्यवहार

urban management- शहरी व्यवस्थापन

urban fabric- शहरी कपड़े

urban person- शहरी व्यक्ति

non-urban- शहरी नसलेले

urban civilization- शहरी सभ्यता

urban planning- शहरी नियोजन

urban syndicate- शहरी व्यापारी मंडळांचा संघ

‘Urban’ Synonyms-antonyms

‘Urban’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

city
town
metropolitan
suburban
non-rural
oppidan
civic

‘Urban’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

rural
countryside
rustic
pastoral
arcadian
agrestic

🎁 Rural शब्दा चा सोपा अर्थ मराठीत

Leave a Comment