Weird meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Weird meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Weird’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Weird’ चा उच्चार (pronunciation)= विअर्ड, वीर्ड

Weird meaning in Marathi

1. काहीतरी अलौकिक (supernatural) आहे हे दर्शविण्यासाठी ‘Weird’ हा शब्द वापरला जातो.

English: The dog made weird sounds before dying.
Marathi: कुत्र्याने मरण्यापूर्वी अलौकिक गूढ आवाज काढला.

2. ‘Weird’ म्हणजे “काहीतरी जे नेहमीपेक्षा खूप विचित्र (strange) किंवा तऱ्हेवाईक आहे.”

English: She had a beard and it felt weird.
Marathi: तिला दाढी होती आणि ती विचित्र वाटली. 

▪ एक विलक्षण विचित्र स्वभाववृत्ती (character) किंवा वर्तन (behavior).

Weird- adjective (विशेषण)
विचित्र
तऱ्हेवाईक
अद्वितीय
विलक्षण
अस्वाभाविक
अलौकिक
गूढ
भाग्य

Weird-Example

‘Weird’ हा शब्द adjective (विशेषण) च्या रुपात कार्य करतो.

‘Weird’ शब्दाचा past tense (भूतकाळ) ‘Weirded’ आहे आणि याचा present participle (वर्तमान कालिक विशेषण) ‘Weirding’ आहे.

‘Weird’ शब्दाचे Comparative adjective (तुलनात्मक विशेषण) आहे ‘Weirder.’

‘Weird’ शब्दाचे Superlative adjective (उत्कृष्ट विशेषण) आहे ‘Weirdest’.

‘Weird’ शब्दाचा plural noun (अनेकवचनी नाम) ‘Weirds’ आहे.

‘Weird’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

Example:

English: Weird girl things caught on camera.
Marathi: कॅमेऱ्यात कैद झाल्या मुलींच्या विचित्र गोष्टी.

English: A weird girl convinced my parents to adopt her.
Marathi: एका विचित्र मुलीने माझ्या पालकांना तिला दत्तक घेण्यास मनवले.

English: A weird way to make your hair straight to wavy.
Marathi: आपले केस सरळ करण्याचा एक विचित्र मार्ग.

English: Weird things that my dog does.
Marathi: माझा कुत्रा करतो त्या विचित्र गोष्टी.

English: Weird diseases in the world.
Marathi: जगातील विचित्र रोग. 

English: Hey, it’s okay everybody feels kinda weird some days.
Marathi: अहो, हरकत नाही, प्रत्येकाला काही दिवस थोडेसे विचित्र वाटते.

English: You are weird but I like you.
Marathi: तू विचित्र आहेस पण मला तू आवडतोस.

English: You’re kind of weird but kind of cute, too.
Marathi: आपण थोडे विचित्र आहात, परंतु आपण थोडे गोंडस देखील आहात.

English: 8 most weird last wishes of criminals.
Marathi: गुन्हेगारांच्या 8 सर्वात विचित्र शेवटच्या इच्छा.

English: Obama’s weird white house portrait unveiled.
Marathi: ओबामा यांच्या व्हाईट हाऊसच्या विचित्र पोर्ट्रेटचे अनावरण झाले.

English: I was having some weird paranormal dreams last night.
Marathi: काल रात्री मला काही विचित्र अलौकिक स्वप्ने पडत होती.

English: Weird things caught on camera during sports.
Marathi: खेळादरम्यान कॅमेरात कैद झालेल्या विचित्र गोष्टी.

English: You are weird.
Marathi: तुम्ही विचित्र आहात.

English: I’m proud to be weird.
Marathi: मला विचित्र असल्याचा अभिमान आहे.

English: Be unique, stay weird.
Marathi: अद्वितीय व्हा, विचित्र व्हा.

English: He is a unique but weird person.
Marathi: तो एक अद्वितीय परंतु विचित्र व्यक्ती आहे.

English: This creature is awful and weird.
Marathi: हा प्राणी भयानक आणि विचित्र आहे.

English: We are the same kind of weird.
Marathi: आपणही त्याच प्रकारे विचित्र आहोत.

English: They call me weird, but I,m a unique person.
Marathi: ते मला विचित्र म्हणतात, पण मी एक अद्वितीय व्यक्ती आहे.

English: When your friend is as weird as you.
Marathi: जेव्हा तुमचा मित्र तुमच्यासारखाच विचित्र असतो. 

English: Movies, that I thought were weird.
Marathi: चित्रपट, जे मला विचित्र वाटले. 

English: Everyone loves the weird world of Harry Potter.
Marathi: हॅरी पॉटरचे विचित्र जग सर्वांनाच आवडते.

English: Some things are normal in other countries but weird in your country.
Marathi: काही गोष्टी इतर देशांमध्ये सामान्य आहेत परंतु तुमच्या देशात विचित्र आहेत.

English: The weird trick may help you to improvise your work.
Marathi: विचित्र युक्त्या तुम्हाला तुमचे काम सुधारण्यात मदत करू शकतात.

English: I knew you were weird.
Marathi: मला माहित होतं की तू विचित्र आहेस.

English: It’s okay to feel weird sometimes.
Marathi: कधीकधी विचित्र वाटणे ठीक आहे.

English: Why are you behaving so weirdly?
Marathi: तू इतका विचित्र का वागतोस?

English: Weird animals that really exist.
Marathi: प्रत्यक्षात अस्तित्वात असलेले विचित्र प्राणी.

‘Weird’ चे इतर अर्थ

weird person= विचित्र व्यक्ती, तऱ्हेवाईक व्यक्ती

so weird= किती विचित्र

stay weird= विचित्र व्हा

kinda weird= जरा विचित्र

to feel weird= विचित्र वाटणे

proud to be weird= विलक्षण असल्याचा अभिमान आहे

weird vibes= विचित्र स्पंदने

weird behave= विचित्र वागणूक

weird behaviour= विचित्र वागणूक

weirdest fantasy= सर्वात विचित्र कल्पनारम्य

call me weird= मला विचित्र म्हणा

sounds weird= विचित्र वाटतं

I am weird= मी विचित्र आहे

don’t be weird= विचित्र होऊ नका

feeling weird= विचित्र वाटत आहे

weird feeling= विचित्र भावना

weird look= विचित्र देखावा, विचित्र दिसते

weird girl= अनोखी मुलगी, विचित्र मुलगी

weird name= विचित्र नाव

weird body= विचित्र शरीर

weird day= विचित्र दिवस

weird things= विचित्र गोष्टी

weird divide= विचित्र विभाजन

weird moment= विचित्र क्षण

under weird situation= विचित्र परिस्थितीत

‘Weird’ Synonyms

‘Weird’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

strange
abnormal
unusual
uncanny
freaky
eccentric
awful
peculiar
unconventional
eerie
bizarre
mysterious
way-out
unnatural
supernatural
preternatural
‘Weird’ Antonyms

‘Weird’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

normal
common
ordinary
conventional
familiar
standard
usual
known
natural
genuine

Weird meaning in Marathi

Leave a Comment