Went meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Went meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Went’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Went’ चा उच्चार (pronunciation)= वेन्ट, वेंट

Went meaning in Marathi

‘Went’ हा ‘Go’ शब्दाचा भूतकाळ (Past tense) आहे.

‘कोण कुठेतरी गेले आहे किंवा गेले होते’ हे दर्शवण्यासाठी ‘Went’ हां इंग्रजी शब्द वापरला जातो.

Went- मराठी अर्थ
निघून गेला / निघून गेली
गेला
गेला होता 
गेली होती 
ते गेले
ते गेले होते

Went-Example

‘Went’ हा शब्द Verb (क्रियापद) या रुपात कार्य करतो.

‘Go’ शब्दाचा past tense (भूतकाळ) ‘Went’ आहे.

‘Went’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: How was your exam went?
Marathi: तुझी परीक्षा कशी झाली?

English: How was your paper went?
Marathi: तुझा पेपर कसा गेला?

English: The alarm went off.
Marathi: अलार्म बंद झाला.

English: She went to school today.
Marathi: ती आज शाळेत गेली.

English: They went to the hospital to see the patient.
Marathi: ते रुग्णाला पाहण्यासाठी रुग्णालयात गेले.

English: She went to the temple early morning.
Marathi: ती पहाटे मंदिरात गेली.

English: He went to a native place after many more years.
Marathi: अनेक वर्षांनी तो मूळ गावी गेला.

English: We are going where you went last week.
Marathi: तुम्ही गेल्या आठवड्यात जिथे गेलात तिथे आम्ही जात आहोत.

English: I went there as you ordered.
Marathi: तुमच्या आदेशानुसार मी तिथे गेलो.

English: Something went wrong. Please try again later.
Marathi: काहीतरी चूक झाली. कृपया पुन्हा प्रयत्न करा.

English: Electricity went off.
Marathi: वीज गेली.

English: What went wrong?
Marathi: काय चूक झाली?

English: Went out the other night with all my friends.
Marathi: त्या रात्री तो त्याच्या सर्व मित्रांसह बाहेर गेला.

English: Went over the data limit problem.
Marathi: डेटा मर्यादा समस्या संपली आहे.

English: Went to Africa a week ago.
Marathi: आठवडाभरापूर्वी आफ्रिकेत गेलो होतो.

English: Went through your phone.
Marathi: तुमच्या फोनवरून गेला.

English: He went to heaven and come back.
Marathi: तो स्वर्गात गेला आणि परत आला.

English: I went through the worst.
Marathi: मी सर्वात वाईट परिस्थितीतून गेलो.

English: I went to Dubai.
Marathi: मी दुबईला गेलो.

English: Went off before the time as usual.
Marathi: नेहमीप्रमाणे वेळेच्या आधी निघून गेलो.

English: Went up the hill.
Marathi: टेकडीवर गेलो.

English: We went to the beach yesterday.
Marathi: आम्ही काल बीचवर गेलो होतो.

English: He went back to sleep.
Marathi: तो परत झोपायला गेला.

English: The call went by mistake.
Marathi: चुकून कॉल गेला.

‘Went’ चे इतर अर्थ

Went to school= शाळेत गेले

Something went wrong= काहीतरी चूक झाली

Went in condolence= शोकसभेत गेले

Went to the village= गावी गेले

Went to college= कॉलेजला गेले

What went well= काय चांगले गेले

went off= निघून गेला

went out= बाहेर गेला

went out of business= व्यवसायाबाहेर गेला

went through= तून गेला

went up= वर गेला

went away= निघून गेला

she went= ती गेली

we went= आम्ही गेलो

he went= तो गेला

they went= ते गेले

they went out= ते बाहेर गेले

went down= खाली गेला

went wrong= चूक झाली

off went= निघून गेला

went over= संपली होती

went rogue= बदमाश गेला

you went= तू गेलास

went under= खाली गेले

went blank= रिकामा गेला

went back= परत गेला

just went= नुकतेच गेले

went wrong= चूक झाली

Went to the hospital= दवाखान्यात गेले

Went to the temple= मंदिरात गेले

Where you went= कुठे गेलात

Where he went= तो कुठे गेला

Went to a native place= मूळ ठिकाणी गेले

Went in vain= व्यर्थ गेला

off he went= तो गेला

Went-Synonyms

‘Went’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

left
moved
departed
exit
proceeded
passed
Went-Antonyms

‘Went’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

stopped
remained
arrived
entered
wait
stayed

Went meaning in Marathi

 

Leave a Comment