Whether meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Whether meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Whether’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषेमधे उदाहरणा (Example) सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Whether’ शब्दा चा उच्चार = वेदर, व्हेदर 

Whether meaning in Marathi

‘Whether’ हा शब्द एक conjunction (उभयान्वयी अव्यय) आहे.

‘Whether’ चा उपयोग दोन प्रकरणांपैकी एक कोणते तरी खरे आहे हे दर्शविण्यासाठी केला जातो.

Whether- मराठी अर्थ 
कसेही असले तरी
कोणत्याही अवस्थेत
की नाही
ज्याचे उत्तर होय किंवा नाही असे येते असा

दोन संभावीतांमधील एकाची निवड व्यक्त करण्या साठी ‘Whether’ चा उपयोग केला जातो.

Whether-Examples

जेव्हा दोन पर्याय उपलब्ध असतात तेव्हा ‘Whether’ वापरतात आणी सशर्त वाक्यांसाठी (Conditional sentences) ‘If’ वापरतात.

‘Whether’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

Eng: Police yet not confirmed whether it’s suicide or murder.
मराठी: ती आत्महत्या की हत्या आहे याची अद्याप पोलिसांना खात्री झालेली नाही.

Eng: I am curious about whether she goes out with Hemant or Sushant.
मराठी: ती हेमंत किंवा सुशांतसोबत बाहेर जाते की नाही याबद्दल मला उत्सुकता आहे.

Eng: We need to decide now whether to buy a car or a bike.
मराठी: कार किंवा बाईक खरेदी करायची की नाही याचा निर्णय आपण आता घेण्याची गरज आहे.

Eng: I am not sure whether to tell her the truth or not.
मराठी: तिला सत्य सांगायचे की नाही याची मला खात्री नाही.

Eng: I don’t know whether the exam is on Monday or Tuesday.
मराठी: परीक्षा सोमवार किंवा मंगळवारी आहे की नाही हे मला माहित नाही.

Eng: I am coming, whether you like it or not.
मराठी: तुला आवडेल की नाही, पण मी येत आहे.

Eng: You are truly eligible for this post, whether you accept it or not.
मराठी: आपण या पोस्टसाठी खरोखर पात्र आहात, आपण ते स्वीकारले किंवा स्वीकारले नाही तरीही.

Eng: I don’t know whether to sing a song or play the guitar.
मराठी: एखादे गाणे गायचे की गिटार वाजवायचे हे मला माहित नाही.

Eng: I will see whether he is at home or not.
मराठी: तो घरी आहे की नाही हे मी बघेन.

Eng: He seems undecided whether to marry or not.
मराठी: लग्न करावे की नाही याबद्दल तो अनिश्चित वाटतो.

Eng: I am confused about whether to drink lassi or milk.
मराठी: लस्सी प्यावे की दूध प्यावे याबद्दल मी संभ्रमित आहे.

Eng: I do not know whether he is a thief or not.
मराठी: तो चोर आहे की नाही हे मला माहिती नाही.

Eng: I am going to help him, whether you like it or not.
मराठी: आपल्याला आवडले किंवा नाही, तरीही मी त्याला मदत करणार आहे.

Eng: We still love each other whether our parents like it or not.
मराठी: आमचे अजुन ही एकमेकांवर प्रेम आहे, आमच्या पालकाना ते आवडो अगर न आवडो.

‘Whether’ चे इतर अर्थ

whether employed- रोजगार आहे की नाही

whether or not-  किंवा नाही, की नाही

whether he is a citizen of India- तो भारताचा नागरिक आहे की नाही

whether minority- अल्पसंख्याक आहात की नाही

whether dependent- अवलंबून आहात की नाही

whether disabled- अपंग आहात की नाही

whether residing- रहात आहात की नाही

whether residing with her- तिच्याबरोबर रहातो की नाही

whether pwd (Persons with disabilities)- अपंग व्यक्ती आहात की नाही

whether married- विवाहित आहात की नाही

state whether- सांगा आहे की नाही

whether foreigner- परदेशी आहात की नाही

whether pre-vocational- पूर्व व्यावसायिक आहात की नाही

whether physically challenged- शारीरिकदृष्ट्या अपंग आहात की नाही

whether seeking age relaxation- वय शिथील करण्याची कृती शोधत आहात की नाही

whether assessed to tax- कर आकारले गेले की नाही

‘Whether’ Synonyms-antonyms

‘Whether’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

in case
even if
if

‘Whether’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

regardless
no matter
without a doubt
notwithstanding

Whether meaning in Marathi

Leave a Comment