Would have been meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Would have been meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Would have been’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे.

Would have been’ चा उच्चार (pronunciation)= वुड हैव बीन 

Would have been meaning in Marathi

‘Would’ हा ‘Will’ शब्दाचा भूतकाळ (Past tense) आहे.

‘Would have been’ ला छोटे (short) करून ‘Would’ve been’ असेही लिहिले जाते.

आपले मत (Opinion) व्यक्त (Express) करण्यासाठी ‘Would have been’ वापरले जाते

‘Would have been’ हे भूतकाळात (Past) काहीतरी घडण्याची शक्यता (possibility) व्यक्त करते.

‘Would have been’ चा मराठी अर्थ आहे ‘झाले असते’.

Would have been- मराठी अर्थ
झाले असते
घडले असते
असतो
झाले असेल
झाली असती

Would have been ची उदाहरणे (Examples)

English: When would Jesus have been born?
Marathi: येशूचा जन्म कधी झाला असेल?

English: It would have been better.
Marathi: बरे झाले असते.

English: I would have been there.
Marathi: मी तिथे गेलो असतो.

English: I would have been there before now.
Marathi: मी आता आधी तिथे गेलो असतो.

English: I wish you would have been here.
Marathi: माझी इच्छा आहे की तुम्ही इथे असता.

English: Things would have been different.
Marathi: गोष्टी वेगळ्या असत्या. / प्रकरण काही वेगळेच झाले असते.

English: I would have been dead.
Marathi: मी मेले असते. / मी मेलो असतो.

English: If I would have been there.
Marathi: मी तिथे असतो तर.

English: Would have been done.
Marathi: केले असते.

English: You would have been one among them.
Marathi: तुम्ही त्यांच्यापैकी एक असता.

English: Would not have been.
Marathi: होऊ शकले नसते. / झाली नसती.

English: This would not have been possible without your support.
Marathi: तुमच्या पाठिंब्याशिवाय हे शक्य झाले नसते.

English: It would not have been possible.
Marathi: ते शक्य झाले नसते.

English: Would never have been.
Marathi: कधीच झाली नसती.

English: If I would have been a doctor.
Marathi: मी डॉक्टर झालो असतो तर. / जर मी डॉक्टर असतो.

English: Would have been nice to know yesterday.
Marathi: काल जाणून आनंद झाला.

English: Would have been sufficient.
Marathi: पुरेसे झाले असते. / पुरे झाले असते.

English: Would have been useful yesterday.
Marathi: काल उपयोग झाला असता.

English: Would have been nice.
Marathi: चांगले झाले असते. / छान झाले असते.

English: If she would have been faithful.
Marathi: जर ती विश्वासू असती. / ती विश्वासू असती तर.

English: Eric would have been happy.
Marathi: एरिकला आनंद झाला असता.

English: I would have been your daddy.
Marathi: मी तुझा बाबा झालो असतो.

English: What would have been Mirabel’s gift?
Marathi: मिराबेलची भेट काय असेल? / मिराबेलची भेट काय असती?

English: Would not have been possible.
Marathi: शक्य झाले नसते.

English: Would have been your birthday today.
Marathi: आज तुझा वाढदिवस असता.

English: Would have been your wedding day.
Marathi: तुझ्या लग्नाचा दिवस असता.

English: Would have been his birthday.
Marathi: त्याचा वाढदिवस असायचा.

English: What would have been their fitness index?
Marathi: त्यांचा फिटनेस इंडेक्स काय असेल?

English: His father would have been pleased.
Marathi: त्याचे वडील प्रसन्न झाले असते.

English: What would have been replying to his brother?
Marathi: भावाला काय उत्तर दिले असेल?

English: How history would have been different.
Marathi: इतिहास कसा वेगळा असता.

English: Harold would have been on his guard.
Marathi: हॅरॉल्ड त्याचा पहारेकरी होता.

English: She would have been proud of you.
Marathi: तिला तुमचा अभिमान वाटला असता.

English: She would have been a mother.
Marathi: ती आई असती.

English: She would have been such a lovely bride.
Marathi: ती अशी सुंदर वधू असती.

English: She would have been 50 today.
Marathi: आज ती पन्नाशीची झाली असती.

English: She would have been a belieber.
Marathi: ती आस्तिक असती.

English: She would have been a good woman if she was not arrogant.
Marathi: ती गर्विष्ठ नसती तर ती चांगली स्त्री झाली असती.

English: She would have been finishing reading.
Marathi: तिचे वाचन पूर्ण होत असेल.

English: He would have been here by now.
Marathi: तो आतापर्यंत इथे आला असता.

English: He would have been so proud of you.
Marathi: त्याला तुझा इतका अभिमान वाटला असता.

English: If he would have been with me.
Marathi: तो माझ्यासोबत असता तर.

English: If you intervened timely, he would have been fired.
Marathi: तुम्ही वेळीच हस्तक्षेप केला असता तर त्याला कामावरून काढून टाकले असते.

English: If he would have been alive.
Marathi: तो जिवंत असता तर.

English: He would have been proud of you.
Marathi: त्याला तुमचा अभिमान वाटला असता.

English: They would have been seen.
Marathi: ते दिसले असते.

English: They would have been hanged.
Marathi: त्यांना फाशी झाली असती.

English: They would have been doing it.
Marathi: ते करत असतील.

English: It would have been fixed at the weekend.
Marathi: आठवड्याच्या शेवटी निर्णय घेतला असता.

English: It would have been great.
Marathi: छान झाले असते.

English: It would have been fun.
Marathi: मजा आली असती.

English: What would have been the duration of the year?
Marathi: वर्षभराचा कालावधी काय असेल?

English: What would have been done better?
Marathi: काय चांगले केले असते?

English: How many animals would have been on the ark?
Marathi: जहाजावर किती प्राणी असतील? / जहाजावर किती प्राणी असावेत?

English: How splendid it would have been.
Marathi: किती छान झाले असते.

English: How old would have been Princess Diana?
Marathi: राजकुमारी डायना किती वर्षांची असेल?

English: How old Tom would have been?
Marathi: टॉम किती वर्षांचा असेल?

English: How nice it would have been.
Marathi: किती छान झाले असते.

English: How would life have been different in the 1800s?
Marathi: 1800 च्या दशकात जीवन कसे वेगळे असते?

English: How old would I have been?
Marathi: माझे वय किती झाले असते?

English: How strong would Arnold have been?
Marathi: अरनॉल्ड किती मजबूत असेल? / अरनॉल्ड किती मजबूत असावा?

English: How old would Elvis have been today?
Marathi: आज एल्विस किती वर्षांचे झाले असते?

English: Why would hamlet have been a good king?
Marathi: हॅम्लेट चांगला राजा का झाला असता?

English: Why would Nixon have been impeached?
Marathi: निक्सनवर महाभियोग का चालवला गेला असेल?

English: When would the testing have been stopped?
Marathi: चाचणी कधी थांबली असती?

English: When would prince Philip have been 100?
Marathi: प्रिन्स फिलिप कधी 100 वर्षांचा असेल? / प्रिन्स फिलिप कधी 100 वर्षांचा होईल?

English: When would I have been conceived?
Marathi: मला गर्भधारणा कधी झाली असेल?

English: When would I have been married?
Marathi: माझे लग्न कधी झाले असते?

English: No one would have been the wiser.
Marathi: कोणीही शहाणा झाला नसता.

English: None would have been possible.
Marathi: काहीही शक्य झाले नसते.

English: We would have been so good together.
Marathi: आम्ही एकत्र खूप चांगले असू.

English: We would have been celebrating.
Marathi: आम्ही साजरे केले असते.

English: We would have been superstars.
Marathi: आम्ही सुपरस्टार झालो असतो.

English: You never would have been a good lover.
Marathi: तू कधीच चांगला प्रियकर झाला नसता.

English: It would have been enough if he brought love.
Marathi: त्याने प्रेम आणले असते तर पुरे झाले असते. / प्रेम आणले तर पुरे झाले असते.

English: It would have been love, but it’s over now.
Marathi: हे प्रेम झाले असते, पण आता ते संपले आहे.

English: Love whoever you would have been.
Marathi: तुम्ही कोणावरही प्रेम कराल.

English: That would have been lovely.
Marathi: ते सुंदर झाले असते.

English: Where would I have been?
Marathi: मी कुठे गेलो असतो?

English: It would have been love.
Marathi: ते प्रेम असेल.

English: Hopefully, it would have been worth the weight.
Marathi: आशा आहे की ते वजन योग्य आहे.

English: He would have been able to pass the exam.
Marathi: तो परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकला असता.

English: He would have been dead or destitute.
Marathi: तो मेला असता किंवा निराधार झाला असता.

English: The house would have been cleaned.
Marathi: घराची साफसफाई झाली असती.

Would have been meaning in Marathi

Leave a Comment