Would meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Would meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Would’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Would’ चा उच्चार (pronunciation)= वुड 

Would meaning in Marathi

‘Would’ हा ‘Will’ शब्दाचा भूतकाळ (Past tense) आहे, पण हे दोन शब्द वेगळ्या पद्धतीने वापरले जातात.

‘Would’ या शब्दाचे अनेक वेगवेगळे अर्थ आहेत.

1. प्रश्न विचारण्याच्या वाक्यात ‘Would’ या शब्दाचा वापर केला जातो.

English: Would you like to visit India?
Marathi: तुम्हाला भारत भेट द्यायला आवडेल का?

English: Would you like to meet me today?
Marathi: तुला आज मला भेटायला आवडेल का?

2. ‘Would’ हा शब्द एखाद्याला नम्र विनंती (Polite request) करण्यासाठी वापरला जातो.

English: I would like some water with ice, please.
Marathi: कृपया मला बर्फासह थोडे पाणी हवे आहे.

English: I would like some salad, please.
Marathi: कृपया मला थोड़ी कोशिंबीर हवी आहे.

3. काल्पनिक परिस्थितीची कल्पना करताना देखील ‘Would’ हा शब्द वापरला जातो.

English: If I earn a lot of money, I would like to gift a car to dad.
Marathi: जर मी खूप पैसे कमावले तर मला वडिलांना कार भेट द्यायची आहे.

4. भूतकाळात (past) काहीतरी घडले (happened) आहे जे सुधारण्यासाठी आता खूप उशीर झाला आहे.

English: If I had known that you were coming, I would have stayed at home.
Marathi: तू येणार हे मला माहीत असतं तर मी घरीच थांबलो असतो.

English: If I had known that you were coming, I would have met you at the airport.
Marathi: तू येत आहेस हे मला माहीत असतं तर मी तुला विमानतळावर भेटलो असतो.

5. इच्छा (desire) व्यक्त करणे किंवा एखाद्या गोष्टीकडे कल (inclination) दाखवणे.

English: I would love to work with you.
Marathi: मला तुमच्यासोबत काम करायला आवडेल.

English: I would love to be your friend.
Marathi: मला तुझा मित्र व्हायला आवडेल.

6. एखाद्या गोष्टीबद्दल अंदाज (Guess), मत (Opinion) किंवा आशा (Hope) व्यक्त करण्यासाठी.

English: I would imagine he wins the game.
Marathi: तो खेळ जिंकेल अशी माझी कल्पना आहे.

7. Who, What, When, Where, Why आणि How या प्रश्नार्थी शब्दांनंतर देखील ‘Would’ वापरले जाते.

English: Who would be the next president of India?
Marathi: भारताचा पुढील राष्ट्रपती कोण असेल?

English: What would be the consequences of a deficiency of hemoglobin?
Marathi: हिमोग्लोबिनच्या कमतरतेचे काय परिणाम होतील?

English: When would I get married?
Marathi: माझं लग्न कधी होणार? / मी लग्न कधी करणार?

English: Where would you like to travel?
Marathi: तुम्हाला कुठे प्रवास करायला आवडेल?

English: Why would I hire you?
Marathi: मी तुम्हाला कामावर का ठेवू?

English: How would you deal with an angry customer?
Marathi: संतप्त ग्राहकाशी तुम्ही कसे वागाल?

8. ‘Would’ हा शब्द भूतकाळात (Past) नियमितपणे (Regular) घडलेल्या क्रिया दर्शविण्यासाठी देखील वापरला जातो.

English: My friend would take a nap every afternoon.
Marathi: माझा मित्र रोज दुपारी डुलकी घेत असे.

9. ‘Would’ हा शब्द काही उद्देश (Purpose) किंवा हेतू (Intention) दर्शविण्यासाठी देखील वापरला जातो.

English: He said he would call me tomorrow.
Marathi: तो म्हणाला उद्या फोन करेन.

English: She said, he would marry me next month.
Marathi: ती म्हणाली, पुढच्या महिन्यात तो माझ्याशी लग्न करेल.

10. ‘Would’ हा शब्द प्राधान्य किंवा पसंती (preference) दर्शविण्यासाठी देखील वापरला जातो.

English: I would rather drink tea than coffee in the afternoon.
Marathi: मी दुपारी कॉफीपेक्षा चहा पिणे पसंत करतो.

Would- मराठी अर्थ
होईल
होणार
होतील
करेल
करेन
करतो
असेन

Would-Example

‘Would’ हा शब्द Verb (क्रियापद) या रुपात कार्य करतो.

‘Would’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण (Example):

English: Would I lie to you, my friend?
Marathi: माझ्या मित्रा, मी तुझ्याशी खोटे बोलू का?

English: Would you look at that?
Marathi: तुम्ही त्याकडे बघाल का?

English: He would be a good lawyer.
Marathi: तो एक चांगला वकील होईल.

English: Would it rain today?
Marathi: आज पाऊस पडेल का?

English: Would you like a cup of tea?
Marathi: तुम्हाला एक कप चहा आवडेल का?

English: Would it be possible?
Marathi: ते शक्य होईल का?

English: Would it be okay?
Marathi: ते ठीक होईल का?

English: Would it be cheaper to build a house?
Marathi: घर बांधणे स्वस्त होईल का?

English: Would it be nice?
Marathi: ते चांगले असेल का? / छान होईल का?

English: Would you look at it?
Marathi: तुम्ही बघाल का? / तू पाहशील का?

English: Wouldn’t it be nice?
Marathi: छान होईल ना?

English: I would walk 500 miles.
Marathi: मी 500 मैल चालेन.

English: What would you do?
Marathi: तू काय करशील?

English: What would you like to do?
Marathi: तुम्ही काय करू इच्छिता?

English: I would do anything for love.
Marathi: मी प्रेमासाठी काहीही करू शकतो.

English: I would do anything for your love.
Marathi: तुझ्या प्रेमासाठी मी काहीही करेन.

English: No one would tell.
Marathi: कोणी सांगणार नाही.

English: Would you mind telling me?
Marathi: मला सांगायला हरकत आहे का?

English: She would never know.
Marathi: तिला कधीच कळणार नाही.

English: Would you still love me?
Marathi: तरीही तू माझ्यावर प्रेम करशील का?

English: Would you still love me the same?
Marathi: तू अजूनही माझ्यावर असेच प्रेम करशील का?

English: Would you know my name?
Marathi: तुला माझे नाव माहीत असेल का?

English: Would you rather have questions for kids?
Marathi: त्याऐवजी तुम्हाला मुलांसाठी प्रश्न असतील का?

English: Would you do anything for me?
Marathi: तू माझ्यासाठी काही करशील का?

English: Would you let me go?
Marathi: तुम्ही मला जाऊ द्याल का?

English: Wouldn’t change a thing.
Marathi: काही बदलणार नाही.

English: Would look perfect.
Marathi: परिपूर्ण दिसेल.

English: Would I lie to you?
Marathi: मी तुमच्याशी खोटे बोलू का?

English: Would you be my wife?
Marathi: तू माझी बायको होशील का?

English: They would just be jealous of us.
Marathi: त्यांना फक्त आमचा हेवा वाटेल.

English: Would you mind if I get it?
Marathi: जर मला मिळाले तर तुमची हरकत असेल का?

English: If they had really had love they would have shown me.
Marathi: खरच प्रेम असतं तर त्यांनी मला दाखवलं असतं.

English: Would rather spend one lifetime with you.
Marathi: त्यापेक्षा एक आयुष्य तुझ्यासोबत घालवायला आवडेल.

English: Would I kill you to laugh?
Marathi: हसण्यासाठी मी तुला मारेन का?

‘Would’ चे इतर अर्थ

I would like= मला आवडेल

would be= होईल

would you= तुम्ही कराल

wouldn’t= करणार नाही

wouldn’t say that= असे म्हणणार नाही

wouldn’t you= तू करणार नाहीस

wouldn’t be= नसेल

would have= असेल

would have been= झाले असते

would have become= बनले असते

would be wife= पत्नी होईल

would rather= त्याऐवजी होईल

would rather than= पेक्षा होईल

would rather not= त्याऐवजी नाही

would you mind= तुमची हरकत असेल

would you mind if= आपण मनावर घ्याल काय जर

would be husband= पती असेल

would-be husband= नवरा असेल

would like to= आवडेल

so would= तसे होईल

why else would= आणि का होईल

if you would= जर तुम्ही कराल

never would= कधीही करणार नाही

if I could I would= मी करू शकलो तर

he would= तो करेल

he would have= त्याच्याकडे असेल

he wouldn’t= तो करणार नाही

would be= होईल

would be great= छान होईल

they would= ते करतील

they would have= त्यांच्याकडे असेल

I would say= मी म्हणेन

would have been= झाले असते

would have been better= चांगले झाले असते

would better= चांगले होईल

Would-Synonyms

‘Would’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

demand
desire
determine
intend
request
require
want
insist
Would-Antonyms

‘Would’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

overlook
ignore
neglect
waver
keep
disallow

Would meaning in Marathi

 

Leave a Comment