Wouldn’t meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Wouldn’t meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Wouldn’t’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे.

Wouldn’t’ चा उच्चार (pronunciation)= वुडन्ट

Wouldn’t meaning in Marathi

Wouldn’t हे ‘Would not’ या शब्दाचे छोटे (Short), संक्षिप्त (abbreviated) रूप आहे.

1. जेव्हा आपण भूतकाळातील (past) कोणत्याही परिस्थितींबद्दल (situations) बोलण्याचा प्रयत्न करत असतो तेव्हा आपण ‘Wouldn’t’ वापरतो. उदाहरणार्थ (for example):

English: It was half past twelve, but the train wouldn’t come.
Marathi: साडेबारा वाजले होते, पण ट्रेन येत नव्हती. / साडेबारा वाजले पण ट्रेन आली नाही.

English: He was sixteen at that time so wouldn’t get a driving license.
Marathi: त्यावेळी तो सोळा वर्षांचा होता त्यामुळे त्याला ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळाले नव्हते. / त्यावेळी तो सोळा वर्षांचा होता त्यामुळे त्याला ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळणार नव्हते.

2. भूतकाळातील (past) अनुभवांबद्दल (experiences) बोलण्यासाठी आपण ‘Wouldn’t’ वापरतो.

English: He was my best friend, but wouldn’t come to my marriage.
Marathi: तो माझा चांगला मित्र होता पण माझ्या लग्नाला आला नव्हता.

English: He was my best friend, but wouldn’t help me.
Marathi: तो माझा चांगला मित्र होता, पण त्याने मला मदत केली नाही.

3. एखाद्याने भूतकाळात (past) काहीतरी करण्यास नकार दिला असेल तेव्हा या नकाराबद्दल (refusal) बोलण्यासाठी देखील ‘Wouldn’t’ वापरले जाते.

English: I offered him monetary help, but he wouldn’t accept it.
Marathi: मी त्याला आर्थिक मदत देऊ केली, पण त्याने ती स्वीकारली नाही.

English: I invited her to my birthday, but she wouldn’t come.
Marathi: मी तिला माझ्या वाढदिवसाला आमंत्रित केले होते, पण ती आली नाही.

4. ‘Wouldn’t’ चा वापर भूतकाळात (past) उद्भवलेल्या एखाद्या परिस्थितीशी (situation) संलग्न असलेल्या व्यक्तीने, त्या परिस्थितीवर कोणतेही कारण (reason) न देता कोणतीही कारवाई (action) केली नाही हे सांगण्यासाठी ही केला जातो.

English: I asked my neighbor to talk more quietly but he wouldn’t listen.
Marathi: मी माझ्या शेजाऱ्याला शांतपणे बोलायला सांगितले पण त्याने ऐकले नाही.

English: I wanted to marry her but she wouldn’t reply.
Marathi: मला तिच्याशी लग्न करायचं होतं पण तिने काही उत्तर दिलं नाही.

5. ‘Wouldn’t’ चा वापर अप्रत्यक्षपणे (indirectly) एखाद्याला काहीतरी न करण्याचा सल्ला (advice) देण्यासाठी किंवा सांगण्यासाठी देखील केला जातो.

English: I wouldn’t give him money if I were you.
Marathi: मी तुझ्या जागी असतो तर मी त्याला पैसे देणार नाही.

English: I wouldn’t marry him if I were you.
Marathi: मी तुझ्या जागी असते तर मी त्याच्याशी लग्न करणार नाही.

English: I wouldn’t buy that drink if I were you.
Marathi: जर मी तू असतो तर मी ते पेय विकत घेणार नाही.

English: I wouldn’t work there. if I were you.
Marathi: जर मी तू असतो तर मी तिथे काम करणार नाही.

Wouldn’t– मराठी अर्थ
करणार नाही
होणार नाही
केले जाणार नाही
करू इच्छित नाही

Wouldn’t-Example

Wouldn’t हे ‘Would not’ चे सामान्यतः बोलले जाणारे रूप आहे.

‘Wouldn’t’ हे Verb (क्रियापद)’ म्हणून कार्य करते.

‘Wouldn’t’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

Wouldn’t ची उदाहरणे (Examples)

English: The butter wouldn’t melt.
Marathi: लोणी वितळणार नाही.

English: You wouldn’t get it.
Marathi: तुम्हाला ते मिळणार नाही.

English: You wouldn’t understand my pain.
Marathi: तुला माझी वेदना समजणार नाही.

English: Wouldn’t it be interesting to know what happened in the past?
Marathi: भूतकाळात काय घडले हे जाणून घेणे मनोरंजक असेल नाही का? / भूतकाळात काय घडले हे जाणून घेणे मनोरंजक असेल ना?

English: I wouldn’t know what to do without you.
Marathi: तुझ्याशिवाय काय करावं ते मला कळत नाही. / तुझ्याशिवाय काय करावे हे मला कळणार नाही.

English: Wouldn’t you know who phoned you?
Marathi: तुला कोणी फोन केला माहीत नाही का?

English: I wouldn’t know a thing sorry to this man.
Marathi: मला या माणसाबद्दल वाईट (खेद) वाटण्यासारखे काहीही माहित नाही

English: You wouldn’t know his secrets.
Marathi: त्याचे रहस्य कदाचित तुम्हाला माहीत नसेल. / तुम्हाला त्याची गुपिते कळणार नाहीत.

English: I wouldn’t throw it away.
Marathi: मी ते फेकून देणार नाही.

English: I wouldn’t have made it if I didn’t have you holding my hand.
Marathi: तुम्ही माझा हात धरला नसता तर मी ते करू शकलो नसतो.

English: I wouldn’t care if my boyfriend cheated.
Marathi: माझ्या प्रियकराने फसवणूक केली तर मला पर्वा नाही.

English: I wouldn’t care if my parents died.
Marathi: माझे आई-वडील वारले तरी माझी हरकत नाही. / माझे आई-वडील मेले तरी मला पर्वा नाही.

English: I wouldn’t care if I lose my job.
Marathi: माझी नोकरी गेली तरी माझी हरकत नाही. / मी माझी नोकरी गमावल्यास मला पर्वा नाही.

English: She wouldn’t have married him.
Marathi: तिने त्याच्याशी लग्न केले नसते.

English: If they wouldn’t have crucified the Lord.
Marathi: जर त्यांनी प्रभूला वधस्तंभावर खिळले (चढवले) नसते.

English: We wouldn’t have won the award without your hard work.
Marathi: तुमच्या मेहनतीशिवाय आम्हाला पुरस्कार मिळाला नसता.

English: We wouldn’t be here if it weren’t for you.
Marathi: जर ते तुमच्यासाठी नसते तर आम्ही येथे नसतो. / ते तुमच्यासाठी नसते तर आम्ही इथे नसतो.

English: She wouldn’t have gone to university.
Marathi: ती विद्यापीठात गेली नसती.

English: I hope you wouldn’t mind.
Marathi: मला आशा आहे की तुम्ही हरकत घेणार नाही.

English: Wouldn’t you like to know?
Marathi: तुम्हाला जाणून घ्यायला आवडणार नाही का?

English: I wouldn’t go there it will be crowded.
Marathi: मी तिथे जाणार नाही तिथे गर्दी असेल.

Wouldn’t चे इतर अर्थ

the brain that wouldn’t die= मेंदू जो मरणार नाही

wouldn’t it be good?= ते चांगले होणार नाही का?, छान होईल ना?

You wouldn’t know the truth if= जर तुम्हाला सत्य माहित नसेल, तर तुम्हाला सत्य कळणार नाही

wouldn’t you= तू करणार नाहीस

wouldn’t have= नसेल, होत नाही

wouldn’t wanna be anywhere else= इतर कोठेही राहू इच्छित नाही

you wouldn’t get it= तुम्हाला ते मिळणार नाही

i wouldn’t mind= मला हरकत नाही

i wouldn’t say= मी म्हणणार नाही

i wouldn’t say so= मी असे म्हणणार नाही

i wouldn’t say that= मी असे म्हणणार नाही

he wouldn’t= तो करणार नाही

he wouldn’t like that= त्याला ते आवडणार नाही

i wouldn’t know= मला माहीत नाही, मला कळणार नाही

wouldn’t have been= झाले नसते

i wouldn’t have= माझ्याकडे नसेल

i wouldn’t sweat= मला घाम येणार नाही

if you wouldn’t mind= तुमची हरकत नसेल तर

i wouldn’t come= मी येणार नाही

you wouldn’t get it= तुम्हाला ते मिळणार नाही, तुला ते मिळणार नाही

wouldn’t be= नसेल

wouldn’t you agree?= तू मान्य करणार नाहीस का?, तुम्हाला पटणार नाही का?

wouldn’t you like it?= तुला आवडणार नाही का?, तुला आवडेल ना?

wouldn’t it be nice?= छान होईल ना?

wouldn’t get far= दूर जाणार नाही

wouldn’t let that happen to me= माझ्या बाबतीत असे होऊ देणार नाही

Wouldn’t meaning in Marathi

 

Leave a Comment