You may not be here with me but…| सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

You may not be here with me but thought of you are always in my heart meaning in Marathi: या लेखात या इंग्रजी वाक्याचा (sentence) अर्थ सोप्या मराठी मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे.

या इंग्रजी वाक्याचा मराठी उच्चार (pronunciation)= यू मे नॉट बी हियर विथ मी बट थॉट ऑफ़ यू आर ऑलवेज इन माय हार्ट

English: You may not be here with me but thoughts of you are always in my heart.
Marathi: तू इथे माझ्यासोबत नसशील पण तुझ्याबद्दलचे विचार नेहमी माझ्या मनात असतात.

इतर उदाहरणे (Other Examples)

English: You may not be here with me.
Marathi: तू कदाचित इथे माझ्यासोबत नसशील.

English: You are all the thoughts in my head and all the love in my heart.
Marathi: माझ्या डोक्यात सगळे फक्त तुझेच विचार आहेत आणि तुझ्याबद्दलचे सर्व प्रेम माझ्या हृदयात आहे.

English: I promise you no one will ever take your place in my heart.
Marathi: मी तुला वचन देतो की माझ्या हृदयात तुझी जागा कोणीही घेणार नाही.

English: No matter where you go you will always be in my heart.
Marathi: 1) तू कुठेही गेलास तरी तू नेहमी माझ्या हृदयात राहशील. 2) तू कुठेही जाशील, तरी तू नेहमी माझ्या हृदयात राहशील.

English: Not in a relationship but there is a person in my heart that I really want to be mine.
Marathi: नाते संबंधात नाही, पण माझ्या हृदयात एक व्यक्ती आहे जी मला खरोखरच माझी व्हावी असे वाटते आहे.

English: You are always on my mind forever in my heart.
Marathi: तू नेहमी माझ्या मनात आहेस, आणी कायमची माझ्या हृदयात आहेस.

English: You are literally the only one in my heart.
Marathi: 1) माझ्या हृदयात अक्षरशः तूच आहेस. 2) माझ्या हृदयात खरोखर फ़क्त तूच एक आहेस.

English: I love you from the bottom of my heart.
Marathi: 1) मी हृदया पासून तुझ्यावर प्रेम करतो. 2) मी मनापासून तुझ्यावर प्रेम करतो.

English: I love you with all my heart and soul.
Marathi: मी तुझ्यावर मनापासून आणी आत्म्या पासून प्रेम करतो.

 

Leave a Comment