Abide meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Abide meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Abide’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Abide’ चा उच्चार (pronunciation)= अबाइड

Abide meaning in Marathi

 ‘Abide’ या शब्दाचे वेगवेगळे अर्थ आहेत.

1. ‘Abide’ या शब्दाचा अर्थ अनुसरण करणे, स्वीकारणे किंवा पालन करणे (विना प्रश्न स्वीकारणे) असा होतो.

English: Workers will need to abide the manager’s decision.
Marathi: कामगारांनी व्यवस्थापकाच्या निर्णयाचे पालन करणे आवश्यक आहे.

English: Abide traffic guidelines to avoid accidents.
Marathi: अपघात टाळण्यासाठी वाहतूक नियमांचे पालन करा.

2. ‘Abide’ म्हणजे तक्रार न करता काही सहन करणे (to tolerate) किंवा सोसणे (to suffer).

English: I must abide with the contract, otherwise, I will lose the project.
Marathi: मी कराराचे पालन केले पाहिजे, अन्यथा मी प्रकल्प गमावेन.

English: I must abide by the doctor’s advice to cure my disease.
Marathi: माझा आजार बरा करण्यासाठी मी डॉक्टरांच्या सल्ल्याचे पालन केले पाहिजे.

3. ‘Abide’ म्हणजे काही विशिष्ट गोष्ट सहन करू शकत नसणे (सहन करण्यास अक्षम) किंवा तिचे पालन करू शकत नसणे.

Note: जेव्हा कोणी म्हणते की ते एखाद्या गोष्टीचे पालन करू शकत नाहीत (can’t abide) याचा अर्थ असा आहे की ते यापुढे काही सहन करणार नाहीत.

English: I can’t abide this nonsense anymore.
Marathi: मी आता हा मूर्खपणा सहन करू शकत नाही.

English: I can’t abide by his orders.
Marathi: मी त्याच्या आदेशाचे पालन करू शकत नाही.

English: We won’t abide by any rules.
Marathi: आम्ही कोणतेही नियम पाळणार नाही.

4. ‘Abide by’ म्हणजे एखादी गोष्ट स्वीकारणे किंवा एखाद्या गोष्टीचे पालन करणे (कायदा, निर्णय, नियम इ.).

Note: ‘Abide by’ हे सर्वात स्वीकार्य क्रियापद (verb) आहे.

English: I abide by my boss’s orders.
Marathi: मी माझ्या बॉसच्या आदेशाचे पालन करतो.

English: Students will have to abide by their school rules.
Marathi: विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळेचे नियम पाळावे लागतील.

5. ‘Abide’ चा वापर इतर prepositions (पूर्वसर्ग) सोबत सुद्धा केला जातो, जसे की abide to, abide in, आणी abide with.

English: Buddhists strongly abide to the theory of non-violence.
Marathi: बौद्ध अहिंसेच्या सिद्धांताचे ठामपणे पालन करतात.

English: How can we abide in Christ?
Marathi: आपण ख्रिस्तामध्ये कसे राहू शकतो?

English: If I abide with the job then only I will get a salary.
Marathi: मी नोकरीत राहिलो तरच मला पगार मिळेल.

5. ‘Abide’ म्हणजे राहणे (live in) किंवा एखाद्या ठिकाणी राहणे असाही होतो.

English: I asked her to abide with me a while longer.
Marathi: मी तिला थोडा वेळ माझ्यासोबत राहण्यास सांगितले.

English: My friend abides in the woods with his family.
Marathi: माझा मित्र त्याच्या कुटुंबासह जंगलात राहतो.

English: They will abide in the house of the Lord forever.
Marathi: ते परमेश्वराच्या घरात कायमचे राहतील.

Note: ‘Abode’ म्हणजे घर. अशी जागा जिथे कोणीतरी राहतो. (‘Abode’ हा ‘Abide’ चा भूतकाळ आहे.)

English: He has an abode by the river where he abides.
Marathi: तो जेथे राहतो तेथे नदीकाठी त्याचे निवासस्थान आहे.

English: The old man abode in a small house in the woods.
Marathi: म्हातारा माणूस जंगलात एका छोट्या घरात राहत होता.

6. एखाद्या गोष्टीची अनुभूती (feeling) किंवा स्मृती (memory) लुप्त न होणे.

English: The first feeling of love still abides.
Marathi: प्रेमाची पहिली भावना अजूनही कायम आहे.

Abide- Verb (क्रियापद)
च्या अनुसार कार्य
सहन करणे
पालन ​​करणे
अनुसरण करणे
आचरणे
सोसणे
साहणे
राहणे

Abide-Example

‘Abide’ हा शब्द verb (क्रियापद) च्या रुपात कार्य करतो.

‘Abide’ शब्दाचा past tense (भूतकाळ) ‘Abided आणि Abode’ आहे आणि याचा gerund, present participle (वर्तमान कालिक विशेषण) ‘Abiding’ आहे.

‘Abide’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

Examples:

English: He will abide with you forever.
Marathi: तो तुमच्याबरोबर कायमचा राहील.

English: He must abide by his promise.
Marathi: त्याने आपल्या वचनाचे पालन केले पाहिजे.

English: He that loves not abides in death.
Marathi: जो प्रेम करतो तो मृत्यूमध्ये राहत नाही.

English: He abides by the law.
Marathi: तो कायद्याचे पालन करतो.

English: You have to abide by the law.
Marathi: तुम्हाला कायद्याचे पालन करावे लागेल.

English: I can’t abide rudeness in a man.
Marathi: मी माणसामधील असभ्यपणा सहन करू शकत नाही.

English: I can not abide useless people.
Marathi: मी निरुपयोगी लोकांना सहन करू शकत नाही.

English: I will abide by the rules and regulations.
Marathi: मी कायदा आणि नियमांचे पालन करीन.

English: How can we abide in the lord?
Marathi: आपण प्रभूमध्ये कसे राहू शकतो?

English: You must abide by the terms of this agreement.
Marathi: तुम्ही या कराराच्या अटींचे पालन केले पाहिजे.

English: You must abide by your promise.
Marathi: तुम्ही तुमच्या वचनाचे पालन केले पाहिजे.

Abide-Synonyms

‘Abide’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

obey
follow
accept
stand for
stick to
respect
tolerate
suffer
acknowledge
endure
brook
support
put up with
hang in
continue
remain
survive
stay
live on

Abide-Antonyms

‘Abide’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

disallow
disagree
disrespect
flout
reject
discontinue
contradict
fade
disappear

Abide meaning in Marathi

Leave a Comment