Adorable meaning in Marathi | मराठी मध्ये सोपा अर्थ | Indian Dictionary

Adorable meaning in Marathi- या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Adorable’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Adorable’ चा उच्चार = अडोरेबल, अडॉरबल

Adorable meaning in Marathi 

1. खूप आकर्षक असल्या कारणाने आवडू लागणे.
2. कोणीतरी किंवा काहीतरी इतके आकर्षक असते की ते आपल्याला प्रेमाच्या भावनांनी भरून टाकते.

adorable- मराठी अर्थ
मोहक 
आकर्षक 
अतिशय आवडण्याजोगा 
मनोहर
प्रेम वाटावे असा
आराध्य 
पूजनीय

Adorable-Examples

‘Adorable’ हां शब्द adjective (विशेषण) आहे.

‘Adorable’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्य (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

Eng: Your daughter is so adorable.
Marathi: तुमची मुलगी खूप मोहक आहे.

Eng: Lord Krishna statue in Hare Rama Hare Krishna temple is very adorable.
Marathi: हरे रामा हरे कृष्णा मंदिरातील भगवान कृष्ण मूर्ती अतिशय मोहक आहे.

Eng: Make yourself adorable, not hateful.
Marathi: स्वत: ला मोहक बनवा, तिरस्करणीय नाही.

Eng: You are adorable.
Marathi: आपण मोहक आहात

Eng: Roses in the garden are so adorable, almost everybody loves them.
Marathi: बागेत गुलाब खूप मोहक असतात, जवळजवळ प्रत्येकजण त्यांच्यावर प्रेम करतो.

Eng: the Full moon in the sky looking so adorable.
Marathi: आकाशातील पौर्णिमा इतकी मोहक दिसत आहे.

Eng: What an adorable child.
Marathi: काय मोहक मूल आहे.

Eng: I have two adorable pet cats.
Marathi: माझ्याकडे दोन अतिशय आवडण्याजोग्या पाळीव मांजरी आहेत.

Eng: What an adorable ring, that is you have sent me.
Marathi: किती मोहक रिंग आहे, ती तू मला पाठवलीस.

Eng: I will return your adorable car to you.
Marathi: मी तुझी सुंदर कार परत करीन.

‘Adorable’ चे इतर अर्थ 

looking adorable- मोहक दिसत आहे, आकर्षक दिसने 

so adorable- खूप मोहक, खूप आकर्षक

you are adorable- आपण मोहक आहात

adorable person- मोहक व्यक्ती

adorable girl- मोहक मुलगी, आकर्षक मुलगी

so adorable baby- खूप प्रेमळ बाळ

adorable boy- मोहक मुलगा

looking adorable as always- नेहमीप्रमाणेच मोहक दिसत आहे

You are so adorable- तू खूप मोहक आहेस

you are so adorable my love- माझ्या प्रेमा, तू खूप प्रेमळ आहेस

simply adorable- फक्त मोहक

adorable dp- आकर्षक डीपी

most adorable- सर्वात मोहक

‘Adorable’ Synonyms-antonyms

Adorable’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

Lovable 
Pleasing 
Attractive 
Sweet
Charming
Delightful
Lovely
Darling
Endearing
Appealing
Gorgeous

Antonyms of adorable

Adorable’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

Hateful 
Disgusting 
Ugly
Odious
Shabby
Malicious
Unlovable

 

Leave a Comment