Annoy meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Annoy meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Annoy’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Annoy’ चा उच्चार= अनॉइ

Annoy meaning in Marathi

‘Annoy’ म्हणजे कुणावर तरी नाराज होणे, चिडणे किंवा किंचित रागावणे.

Annoy- मराठी अर्थ
चिडवणे
त्रास देणे
सतावणे
त्रासदायक
त्रस्त करणे
थोडा राग आणणे
दुखवणे

Annoy-Example

‘Annoy’ हे एक verb (क्रियापद) आहे.

‘Annoy’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Are you annoyed with me?
Marathi: तू माझ्यावर नाराज आहेस का?

English: I don’t want to annoy you.
Marathi: मी तुम्हाला त्रास देऊ इच्छित नाही.

English: I am so annoyed with his behavior.
Marathi: मी त्याच्या वागण्याने खूप चिडलो आहे.

English: Don’t annoy me.
Marathi: मला त्रास देऊ नका.

English: Some unknown fears annoy him badly at night.
Marathi: काही अज्ञात भीती त्याला रात्री वाईट रीतीने पछाडते.

English: It annoys me when he does not give respect to others.
Marathi: जेव्हा तो इतरांचा आदर करत नाही तेव्हा मला राग येतो.

English: It annoys me a lot when he sings loudly.
Marathi: जेव्हा तो मोठ्याने गातो तेव्हा मला खूप त्रास होतो.

English: It really annoys me great when he borrows money but never returns it.
Marathi: जेव्हा तो पैसे उधार घेतो पण परत करत नाही तेव्हा मला खूप राग येतो.

English: His arrogant behavior really annoys everyone.
Marathi: त्याचे अहंकारी वर्तन खरोखरच सर्वांना त्रास देते.

English: Speaker lengthy speech starts to annoy the listeners.
Marathi: वक्त्याचे लांबलचक भाषण श्रोत्यांना त्रास देऊ लागते.

‘Annoy’ चे इतर अर्थ

annoyed- नाराज

annoy life- त्रासदायक जीवन

annoy party- नाराज पक्ष

annoy man- त्रास देणारा माणूस

annoy time- त्रासदायक वेळ

I will annoy you- मी तुम्हाला त्रास देईन

annoy like a sister- बहिणीप्रमाणे त्रास देणे

annoy girl- त्रास देणारी मुलगी

fears annoy- भीती त्रास देते

annoy out- त्रास देणे

annoy off- त्रास देणे

feeling annoyed- चिडचिडे वाटत आहे

very annoyed- खूप नाराज

‘Annoy’ Synonyms-antonyms

‘Annoy’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

irritate
irk
exasperate
displease
enrage
ruffle
pique
provoke
aggravate
peeve
infuriate
rankle
miffed
vexed
nettled
fed up
disgruntled
hassle
nark
sore
persecute

‘Annoy’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

please
gratify
appease
oblige
conciliate
delight
cheer
propitiate
gladden
console
solace

🎁 Annoying शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

Leave a Comment