Couldn’t meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Couldn’t meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Couldn’t’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे.

Couldn’t’ चा उच्चार (pronunciation)= कुडन्ट

Couldn’t meaning in Marathi

Couldn’t हे ‘Could not’ या शब्दाचे छोटे (Short), संक्षिप्त (abbreviated) रूप आहे.

भूतकाळातील एखाद्या घटनेचे वर्णन करताना आपण ‘Couldn’t’ वापरतो.

1. भूतकाळातील (past) आपल्या काही कार्य करण्याच्या क्षमतांबद्दल (abilities) बोलण्यासाठी आपण Couldn’t (Could not) वापरतो. उदाहरणार्थ (for example):

English: Sorry, I couldn’t attend the meeting yesterday.
Marathi: क्षमस्व, मी कालच्या बैठकीत उपस्थित राहू शकलो नाही.

English: Sorry, I couldn’t win the match.
Marathi: माफ करा, मी सामना जिंकू शकलो नाही.

English: I couldn’t complete the race.
Marathi: मी शर्यत पूर्ण करू शकलो नाही.

English: I couldn’t finish my engineering course.
Marathi: मी माझा अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकलो नाही.

2. भूतकाळात घडलेल्या काही अशक्य गोष्टींचा (impossible things) संदर्भ देण्यासाठी देखील ‘Couldn’t’ वापरले जाते. उदाहरणार्थ:

English: The doctor couldn’t save him from cancer.
Marathi: डॉक्टर त्याला कॅन्सरपासून वाचवू शकले नाहीत.

English: We couldn’t create an account for you without valid documents.
Marathi: वैध कागदपत्रांशिवाय आम्ही तुमच्यासाठी खाते तयार करू शकत नाही.

English: He couldn’t complete the race with injuries.
Marathi: दुखापतीमुळे तो शर्यत पूर्ण करू शकला नाही.

3. जेव्हा आपल्या सोबत घडणारी एखादी गोष्ट आकर्षक किंवा आश्चर्यचकित करणारी असते आणी ज्याबद्दल आपल्याला थोडेसे स्वारस्य सुद्धा असते, परंतु आपण त्या गोष्टी साठी तुर्तास तयार नसतो, हे दर्शवन्या साठी सुद्धा आपण ‘Couldn’t’ चा वापर करतो.

English: Diamond ring for me on my birthday! I couldn’t expect it.
Marathi: माझ्या वाढदिवशी माझ्यासाठी हिऱ्याची अंगठी! मी त्याची अपेक्षा करू शकत नव्हतो.

Note: आपण ‘can’t (can not)’ चा वापर ‘couldn’t’ च्या जागी आणि ‘couldn’t’ चा वापर ‘can’t’ च्या जागी करू शकत नाही. 

Couldn’t- मराठी अर्थ
करू शकलो नाही
करता आले नाही
करू शकत नाही
होऊ शकले नाही

Couldn’t-Example

Couldn’t हे ‘Could not’ चे सामान्यतः बोलले जाणारे रूप आहे.

‘Couldn’t’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

Couldn’t ची उदाहरणे (Examples)

English: We couldn’t create an account for you.
Marathi: आम्ही तुमच्यासाठी खाते तयार करू शकलो नाही.

English: We couldn’t create a new partition.
Marathi: आम्ही नवीन विभाजन तयार करू शकलो नाही.

English: We couldn’t find wireless devices on this computer.
Marathi: आम्ही या संगणकावर वायरलेस डिव्हाइस शोधू शकलो नाही.

English: I couldn’t find it.
Marathi: मला ते सापडले नाही.

English: Sorry, I couldn’t come.
Marathi: माफ करा, मी येऊ शकलो नाही.

English: I couldn’t call you.
Marathi: मी तुला कॉल करू शकलो नाही.

English: I couldn’t believe it when I heard the news today.
Marathi: आज ही बातमी ऐकल्यावर माझा विश्वास बसेना. / आज ही बातमी ऐकली तेव्हा माझा विश्वासच बसेना.

English: I couldn’t have been more wrong.
Marathi: मी अधिक चुकीचे असू शकत नाही. / मी जास्त चुकीचे असू शकत नाही.

English: I couldn’t believe it when I opened the door.
Marathi: दार उघडल्यावर माझा विश्वासच बसत नव्हता. / दार उघडल्यावर माझा विश्वासच बसेना.

English: I couldn’t believe it when he agreed to make a deal.
Marathi: जेव्हा त्याने करार करण्यास सहमती दर्शवली तेव्हा माझा विश्वासच बसत नव्हता. / जेव्हा तो करार करण्यास तयार झाला तेव्हा माझा विश्वासच बसत नव्हता.

English: I couldn’t believe my eyes.
Marathi: माझा माझ्या डोळ्यांवर विश्वासच बसत नव्हता.

English: Sorry, I couldn’t come today.
Marathi: माफ करा, मी आज येऊ शकलो नाही.

English: I couldn’t come to work today.
Marathi: मी आज कामावर येऊ शकलो नाही.

English: I couldn’t come to the office today.
Marathi: मी आज ऑफिसला येऊ शकलो नाही. 

English: I couldn’t come to school today.
Marathi: मी आज शाळेत येऊ शकलो नाही.

English: He couldn’t attend the meeting.
Hindi: तो बैठकीला उपस्थित राहू शकला नाही.

English: He couldn’t help laughing.
Marathi: त्याला आपले हसू आवरता आले नाही.

English: You couldn’t live with your failure.
Marathi: आपण आपल्या अपयशासह जगू शकत नाही. 

English: He couldn’t help you.
Marathi: तो तुम्हाला मदत करू शकला नाही.

English: Your computer couldn’t start properly.
Marathi: तुमचा संगणक व्यवस्थित सुरू होऊ शकला नाही.

English: He couldn’t finish the task although.
Marathi: जरी तो काम पूर्ण करू शकला नाही.

English: Your request couldn’t be processed.
Marathi: तुमच्या विनंतीवर प्रक्रिया करता आली नाही. / तुमच्या विनंतीवर अजुन विचार करण्यात आलेला नाही.

English: Your reservation couldn’t be completed.
Marathi: तुमचे आरक्षण पूर्ण होऊ शकले नाही.

English: They couldn’t see what I see in you.
Marathi: मी तुझ्यात जे पाहतो ते ते पाहू शकले नाहीत.

English: They couldn’t understand him.
Marathi: ते त्याला समजू शकले नाहीत.

English: They couldn’t find the manager anywhere.
Marathi: त्यांना कुठेही व्यवस्थापक सापडला नाही.

English: They couldn’t hit an elephant at this distance.
Marathi: इतक्या अंतरावर ते हत्तीला मारू शकत नव्हते. / एवढ्या अंतरावर ते हत्तीला मारू शकत नव्हते.

English: They couldn’t deceive customers.
Marathi: ते ग्राहकांना फसवू शकले नाहीत. / त्यांना ग्राहकांची फसवणूक करता आली नाही. 

English: I tried to call you but couldn’t get through.
Marathi: मी तुला कॉल करायचा प्रयत्न केला पण जमले नाही. / मी तुला कॉल करायचा प्रयत्न केला पण होऊ शकले नाही.

English: I couldn’t hold my tears.
Marathi: मला माझे अश्रू आवरता आले नाहीत.

Couldn’t चे इतर अर्थ

couldn’t talk= बोलू शकलो नाही

couldn’t resist= प्रतिकार करू शकलो नाही

we couldn’t= आम्ही करू शकलो नाही

couldn’t find= शोधू शकलो नाही

couldn’t register= नोंदणी (रजिस्टर) करू शकलो नाही

he couldn’t= तो करू शकला नाही

but i couldn’t= पण मी करू शकलो नाही

you couldn’t= आपण करू शकत नाही, आपण करू शकला नाही

couldn’t refresh feed= फीड रिफ्रेश करू शकलो नाही

couldn’t agree more= अधिक सहमत होऊ शकत नाही, अधिक सहमत होऊ शकलो नाही

couldn’t place call= कॉल करू शकलो नाही

couldn’t be better= चांगले असू शकत नाही

couldn’t get account balance= खाते शिल्लक (balance) मिळू शकले नाही

couldn’t be happier= अधिक आनंदी होऊ शकत नाही

couldn’t authenticate connection= कनेक्शन प्रमाणित करू शकलो नाही

couldn’t ask for more= अधिक विचारू शकलो नाही

couldn’t call you= तुला कॉल करू शकलो नाही

i thought i couldn’t= मला वाटले मी करू शकत नाही

couldn’t afford= परवडत नाही

i couldn’t receive your call= मी तुमचा कॉल घेऊ शकलो नाही

couldn’t get you= तुला मिळवू शकलो नाही

i couldn’t understand= मी समजू शकलो नाही

i couldn’t make it= मी ते करू शकलो नाही

i couldn’t get= मला मिळू शकले नाही

i couldn’t see= मी पाहू शकलो नाही

i couldn’t attend= मी उपस्थित राहू शकलो नाही

i couldn’t go= मी जाऊ शकलो नाही

couldn’t care less= कमी काळजी करू शकत नाही

couldn’t relate more= अधिक संबंध ठेवता आला नाही, अधिक संबंध ठेवू शकलो नाही

couldn’t decide= ठरवू शकलो नाही

couldn’t have= असू शकत नाही

but she couldn’t= पण ती करू शकली नाही

couldn’t play video= व्हिडिओ चालू करू शकलो नाही., व्हिडिओ प्ले करू शकलो नाही

couldn’t create thread= धागा तयार करू शकलो नाही

couldn’t have said it better= ते अधिक चांगले सांगता आले नसते

couldn’t find your google account= तुमचे Google खाते शोधू शकले नाही

couldn’t connect you to the video call= तुम्हाला व्हिडिओ कॉलशी कनेक्ट करू शकलो नाही

i couldn’t come= मी येऊ शकलो नाही

i couldn’t text you= मी तुम्हाला मजकूर पाठवू शकलो नाही

i couldn’t resist myself= मी स्वतःला विरोध करू शकलो नाही

i couldn’t found= मी शोधू शकलो नाही

Couldn’t meaning in Marathi

 

Leave a Comment