Else meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Else meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Else’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Else’ चा उच्चार (pronunciation)= एल्स

Else meaning in Marathi

आपण ‘Else’ चा वापर other (इतर, दुसरा), another (दूसरा, आणखी एक), something different (काहीतरी वेगळे) आणी something extra (काहीतरी अतिरिक्त) या अर्थासाठी करतो.

1. याशिवाय (Besides); या व्यतिरिक्त (in addition); आधीच नमूद केलेल्या किंवा निहित असलेल्या एखाद्या गोष्टीव्यतिरिक्त.

English: Anything else you need help with?
Marathi: तुम्हाला आणखी काही मदत हवी आहे का?

English: Who else in your family?
Marathi: तुमच्या कुटुंबात आणखी कोण आहे?

English: What else did you expect?
Marathi: तुला अजून काय अपेक्षित होते?  

English: Who else do you want to invite to the birthday party?
Marathi: वाढदिवसाच्या पार्टीसाठी तुम्हाला आणखी कोणाला आमंत्रित करायचे आहे?

2. Different (इतर, भिन्न); त्याऐवजी (instead)

English: Ask someone else to do it.
Marathi: दुसऱ्याला ते करायला सांगा.

English: Ask somebody else to help you.
Marathi: दुसऱ्या कोणाला तरी मदत करायला सांगा.

✅ आपण सामान्यतः ‘Else’ चा वापर nothing, nobody, something, anything, someone, everyone, nowhere इत्यादी नंतर करतो.

a. Nothing else

English: I want nothing else just you.
Marathi: मला तुझ्याशिवाय काहीही नको आहे.

English: Nothing else but pleasure is intrinsically good.
Marathi: आनंदाशिवाय इतर कोणतीही गोष्ट आंतरिकदृष्ट्या चांगली नाही.

b. Nobody else

English: Nobody else is responsible for your happiness.
Marathi: तुमच्या आनंदासाठी इतर कोणीही जबाबदार नाही.

English: Nobody else is good as you.
Marathi: तुझ्याइतका चांगला दुसरा कोणी नाही.

English: Nobody else is stronger than I am.
Marathi: माझ्यापेक्षा बलवान दुसरा कोणी नाही.

c. Something else

English: Something else about you.
Marathi: तुझ्याबद्दल आणखी काही.

English: You are really something else.
Marathi: आपण खरोखर काहीतरी वेगळे आहात.

English: Do something else.
Marathi: दुसरे काहीतरी करा.

d. Anything else

English: Anything else I can help you with?
Marathi: मी तुम्हाला आणखी काही मदत करू शकतो का?

English: Do you need anything else?
Marathi:तुला अजून काही हवे आहे का?

e. Someone else

English: Someone else is still using this computer.
Marathi: अजून कोणीतरी हा संगणक वापरत आहे.

English: Someone else is working right now please try again later.
Marathi: दुसरे कोणीतरी सध्या काम करत आहे कृपया नंतर पुन्हा प्रयत्न करा.

f. Everyone else

English: Everyone else was taken so this is me.
Marathi: बाकी सगळ्यांना घेतले होते, म्हणून हा मी आहे.

English: Everyone else in the room can see it.
Marathi: खोलीतील इतर प्रत्येकजण ते पाहू शकतो.

g. Nowhere else

English: Nowhere else to go.
Marathi: कुठेही जायचे नाही.

English: I got nowhere else to go.
Marathi: मला इतर कुठेही जायचे नाही.

h. Everybody else

English: Everybody else has brought their book.
Marathi: बाकी सगळ्यांनी आपापले पुस्तक आणले आहे.

English: Everybody else is doing it. So why can’t we?
Marathi: बाकी सगळे करत आहेत. तर आपण का करू शकत नाही?

✅ आपण खालील प्रश्नवाचक शब्दांसह (question words) ‘Else’ वापरू शकतो.

a. what else?

English: What else are we here for?
Marathi: आम्ही इथे आणखी कशासाठी आहोत?

English: What else can I do?
Marathi: मी आणखी काय करू शकतो?

b. who else?

English: Who else in your family?
Marathi: तुमच्या कुटुंबात आणखी कोण आहे?

English: Who else is coming?
Marathi: अजून कोण येतंय? / आणखी कोण येत आहे?

c. how else?

English: How else you can celebrate?
Marathi: आपण आणखी कसे साजरे करू शकता?

English: How else may I assist you?
Marathi: मी तुम्हाला आणखी कशी मदत करू शकतो?

d. when else?

English: When else are you free?
Marathi: बाकी तुम्ही कधी मोकळे आहात?

English: When else is the navy called upon?
Marathi: नौदलाला कधी बोलावले जाते?

e. where else?

English: Where else have you applied?
Marathi: तुम्ही अजून कुठे अर्ज केला आहे?

English: Where else can I watch mismatched?
Marathi: मी विसंगती कुठे पाहू शकतो?

English: Where else would I be?
Marathi: मी अजून कुठे असेन?

f. why else?

English: Why else are we here?
Marathi: बाकी आपण इथे का आहोत?

English: Why else would a pregnancy test be positive?
Marathi: अन्यथा गर्भधारणा चाचणी सकारात्मक का असेल?

Else (adverb- क्रियाविशेषण)
आणखी
शिवाय
बाकी
अन्यथा
इतर
दुसरीकडे
नाहीतर
वेगळे

Else-Example

‘Else’ हा शब्द adverb (क्रियाविशेषण) च्या रुपात कार्य करतो.

‘Else’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

Examples:

English: Who else saw the deceased body?
Marathi: मयताचा मृतदेह आणखी कोणी पाहिला?

English: Have you seen anyone else on these stairs?
Marathi: या पायऱ्यांवर तुम्ही आणखी कोणाला पाहिले आहे का?

English: If you think of anything else, please don’t hesitate to contact me.
Marathi: तुम्हाला आणखी काही वाटत असल्यास, कृपया माझ्याशी संपर्क साधण्यास अजिबात संकोच करू नका.

English: Is there anything else, sir?
Marathi: अजून काही आहे का सर?

English: There is something else?
Marathi: अजून काही आहे का?

English: My whereabouts are nobody else’s business.
Marathi: माझा ठावठिकाणा काय आहे हे माहीत करून घेण्याची कोणालाही जरुरी नाही.

English: Does anyone else know about these titles?
Marathi: या पदव्यांबद्दल इतर कोणाला माहिती आहे का?

English: What else can you tell us, Mr. John?
Marathi: मिस्टर जॉन, तुम्ही आम्हाला आणखी काय सांगू शकता?

English: Well, if he had more money, someone else has less, and maybe that someone was unhappy about it.
Marathi: बरं, जर त्याच्याकडे जास्त पैसे असतील तर कोणाकडे कमी असतील आणि कदाचित कोणीतरी त्याबद्दल नाखूष असेल.

English: I’m sorry, you’re mistaking me for someone else.
Marathi: माफ करा, तुम्ही नजर चुकीने मला दुसरा कोणी तरी समझत आहात.

English: Find out who else was in central prison at the same time as Mr. Hopkins.
Marathi: मिस्टर हॉपकिन्ससोबत सेंट्रल जेलमध्ये आणखी कोण होते ते शोधा.

English: Is someone else here, sir?
Marathi: इथे दुसरे कोणी आहे का सर?

English: She was depressed hysterically, so I didn’t know what else to do.
Marathi: ती उन्मादात उदास होती, म्हणून मला आणखी काय करावे हे कळत नव्हते.

English: Does anyone else operate this elevator?
Marathi: ही लिफ्ट अजून कोणी चालवते का?

English: I believe someone else shot barker and place the gun in his hand.
Marathi: मला विश्वास आहे की कोणीतरी बार्करला गोळी मारली आणि त्याच्या हातात बंदूक ठेवली.

English: I cannot be sentenced for a crime somebody else committed.
Marathi: दुसऱ्याने केलेल्या गुन्ह्यासाठी मला शिक्षा होऊ शकत नाही.

English: Do you have anything else you’d like to tell me, Mr. Rodriguez?
Marathi: मिस्टर रॉड्रिग्ज, तुम्हाला आणखी काही सांगायचे आहे का?

English: Unfortunately, no one else saw him.
Marathi: दुर्दैवाने, इतर कोणीही त्याला पाहिले नाही.

English: Your money would be best spent elsewhere.
Marathi: तुमचे पैसे इतरत्र खर्च केले जातील.

English: Who else would have done it?
Marathi: अजून कोणी केले असते?

English: It doesn’t matter how I feel now. She’s with somebody else.
Marathi: मला आता कसे वाटते हे महत्त्वाचे नाही. ती दुसऱ्या कोणाच्या तरी सोबत आहे.

English: Anything else you can tell me?
Marathi: तुम्ही मला आणखी काही सांगू शकता का?

English: I love someone else.
Marathi: मी कोणा दुसऱ्यावर प्रेम करतो. / माझं कोणा दुसऱ्यावर प्रेम आहे.

More matches for else

elsewhere= इतरत्र, अन्यत्र कोठेतरी

else’s= दुसऱ्याचे, दुसरं कोणीतरी

else name= दुसरे नाव, इतर नावे

else up= इतर वर

elsewise= अन्यथा दुसऱ्या मार्गाने

else person= दुसरी व्यक्ती

else time= इतर वेळी

else if= अन्यथा जर

else all= इतर सर्व, बाकीचे सगळे

else love= दुसरे प्रेम, अन्यथा प्रेम

else while= इतर वेळी

else friend= दुसरा मित्र, बाकी मित्र

else life= दुसरे जीवन, अन्यथा जीवन

else but= इतर पण

else day= दुसरा दिवस

else leave= बाकी सोडा

else girl= दुसरी मुलगी

else than= पेक्षा इतर, या व्यतिरिक्त

else me= बाकी मला, अन्यथा मी

else job= दुसरी नोकरी, अन्यथा नोकरी

else ways= इतर मार्ग, इतर मार्गांनी

else number= दुसरा क्रमांक, इतर संख्या

Else-Synonym

‘Else’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

Else (adverb- क्रियाविशेषण)
other
another
in addition
additional
extra
more
otherwise
differently
Else-Antonym

‘Else’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

likewise
similarly
less
fewer

Else meaning in Marathi

Leave a Comment