I will go meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

I will go meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘I will go’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

I will go’ चा उच्चार (pronunciation)= आय विल गो

I will go meaning in Marathi 

 ‘I will go’ या इंग्रजी वाक्याचा मराठी अर्थ आहे, मी भविष्यात (Furure) तिथे जाईन किंवा मी जाईन.

I will go- मराठी अर्थ
मी जाईन
मी जाणार
मी जातो

I will go चे इतर उदाहरण (Examples)

English: I will go tomorrow.
Marathi: मी उद्या जाईन.

English: I will go tomorrow morning.
Marathi: मी उद्या सकाळी जाईन.

English: I will go there.
Marathi: मी तिथे जाईन.

English: I will go there now.
Marathi: मी आता तिथे जाईन.

English: I will go there soon.
Marathi: मी लवकरच तिथे जाईन.

English: I will not go.
Marathi: मी जाणार नाही.

English: I will not go there.
Marathi: मी तिकडे जाणार नाही.

English: I will not go anywhere.
Marathi: मी कुठेही जाणार नाही.

English: I will not go to work tomorrow.
Marathi: मी उद्या कामावर जाणार नाही.

English: I will go away.
Marathi: मी निघून जाईन.

English: I will go home.
Marathi: मी घरी जाईन.

English: I will go home now.
Marathi: मी आता घरी जाईन.

English: I will go mad.
Marathi: मी वेडा होईन.

English: I will go now.
Marathi: मी आता जातो.

English: I will go through it.
Marathi: मी त्यातून जाईन.

English: I will go to sleep.
Marathi: मी झोपायला जाईन.

English: I will go to sleep now.
Marathi: मी आता झोपायला जाईन.

English: I will go to college.
Marathi: मी कॉलेजला जाईन.

English: I will go sailing no more.
Marathi: मी यापुढे नौकानयन करणार नाही.

English: I will go the distance.
Marathi: मी दूर निघून जाईन.

English: I will go home.
Marathi: मी घरी जाईन.

English: I will never let you go.
Marathi: मी तुला कधीही जाऊ देणार नाही.

English: I will never let you go away.
Marathi: मी तुला कधीही दूर जाऊ देणार नाही.

English: I will go to the temple.
Marathi: मी मंदिरात जाईन.

English: I promise I will never let you go.
Marathi: मी वचन देतो की मी तुला कधीही जाऊ देणार नाही.

English: I will go to the office tomorrow.
Marathi: मी उद्या ऑफिसला जाईन.

English: I will be going.
Marathi: मी जाणार आहे.

English: I will be going through my emails.
Marathi: मी माझ्या ईमेलद्वारे जात आहे.

English: I will go to war.
Marathi: मी युद्धात जाईन.

English: I will go and do it.
Marathi: मी जाऊन करीन.

English: I will go through all this pain.
Marathi: मी या सर्व वेदना सहन करीन.

English: Then I will go.
Marathi: मग मी जाईन.

English: Then I will go home.
Marathi: मग मी घरी जाईन.

English: One day I will go.
Marathi: एक दिवस मी जाईन.

English: One day I will go there.
Marathi: एक दिवस मी तिथे जाईन.

English: I will go to sleep.
Marathi: मी झोपायला जाईन.

English: I will have to go.
Marathi: मला जावे लागेल.

English: I will never let you go.
Marathi: मी तुला कधीही जाऊ देणार नाही.

English: I will go home tomorrow.
Marathi: मी उद्या घरी जाईन.

English: I will go to school tomorrow.
Marathi: मी उद्या शाळेत जाईन.

English: I will go there.
Marathi: मी तिथे जाईन.

English: I will go before you.
Marathi: तू जाण्यापूर्वी मी जाईन. / मी तुझ्यापुढे जाईन.

English: I will go with you.
Marathi: मी तुझ्याबरोबर जाईन.

English: I will go and prepare a place for you.
Marathi: मी जाऊन तुझ्यासाठी जागा तयार करीन.

I will go- synonyms

‘I will go’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

i am going
going there
be leaving
i am leaving

I will go- antonyms

‘I will go’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

not going
stay

🎁 I will come meaning in Marathi- सोपा अर्थ मराठीत

I will go meaning in Marathi

Leave a Comment