Owe meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Owe meaning in Marathiया लेखात इंग्रजी शब्द ‘Owe’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Owe’ चा उच्चार= ओ, अउ

Owe meaning in Marathi

‘Owe’ म्हणजे एखाद्या व्यक्तीकडून कर्ज घेतल्यामुळे त्याचे कर्जदार होणे, जे कर्ज तुम्हाला पुन्हा परत करावे लागते.

1. एखाद्याने आपल्यासाठी काहीतरी चांगले केले आहे किंवा संकटाच्या वेळी आपल्याला मदत केली म्हणून कृतज्ञ किंवा आभारी असणे.

2. ‘Owe’ म्हणजे घेतलेले कर्ज फेडण्याचे बंधन.

Owe- मराठी अर्थ
verb (क्रियापद)
कर्जात असणे
देणे असणे
देणे लागणे
ऋणी असणे
कृतज्ञ असणे
आभारी असणे
उपकारबद्ध

Owe-Example

‘Owe’ शब्द एक verb (क्रियापद) आहे.

‘Owe’ शब्दाचा past tense (भूतकाळ) ‘Owed’ आणी present tense (वर्तमान काळ) ‘Owing’ आहे.

‘Owe’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: I owe you a lot, my friend.
Marathi: मित्रा, मी तुझा खूप ऋणी आहे.

English: I owe you an apology.
Marathi: मला तुझी माफी मागायची आहे.

English: How much do I owe you?
Marathi: मी तुझे किती देणे लागतो?

English: I owe you a gift.
Marathi: मी तुला एक भेट देणे आहे.

English: You owe a bar of chocolate.
Marathi: तुम्हाला चॉकलेटचा एक बार देणे आहे.

English: You owe me money.
Marathi: तू मला पैसे देणे बाकी आहे.

English: I owe you money.
Marathi: मी तुला पैसे देणे आहे.

English: You owe me nothing.
Marathi: तुझे माझे काही देणेघेणे नाही.

English: We owe heroes who serve our country.
Marathi: आपल्या देशाची सेवा करणाऱ्या वीरांचे आपण ऋणी आहोत.

English: We owe you an apology.
Marathi: आम्ही तुमची माफी मागतो.

English: He owed ten thousand rupees of the bank.
Marathi: त्याच्याकडे बँकेचे दहा हजार रुपये थकीत होते.

‘Owe’ चे इतर अर्थ

owe you- तुझे देणे लागतो

owe you one- तुमचे एक देणे आहे

owe you an apology- तुमची माफी असावी

owe me- माझे देणे आहे

owe me money- मला पैसे द्या

owe me nothing- माझे काहीही देणे-घेणे नाही

owe me one- मला एक देणे आहे

owe allegiance- निष्ठा देणे

owe reparations- भरपाई देणे

owe money- पैसे देणे

owe money to- पैसे देणे

owe us- आम्हाला देणे आहे

you owe- तुला देणं आहे

you owe me- तु ऋुणी आहे माझा

you owe me one- तुम्ही माझे एक देणे आहे

the heroes we owe- ज्या नायकांचे आम्ही ऋणी आहोत

to god we owe- देवाचे आम्ही ऋणी आहोत

business owe- व्यवसाय देणे

no owe- देणे नाही

i owe you a lot- मी तुझे खूप ऋणी आहे

owes money- पैसे देणे बाकी आहे

i owe you- मी तुझे ऋणी आहे

owe out- देणे आहे

i owe you one- मी तुझे ऋणी आहे

i owe you my life- मी माझे आयुष्य तुझे ऋणी आहे

owe money- पैसे देणे

owe money to- पैसे देणे

own and owe- स्वतःचे आणि देणे आहे

owes money- पैसे देणे बाकी आहे

owe all- सर्व देणे लागतो

owe of- देणे

we owe you a lot- आम्ही तुमचे खूप ऋणी आहोत

to owe is woe- देणे-घेणे म्हणजे धिक्कार होय

we owe you- आम्ही तुमचे ऋणी आहोत

owe a debt of gratitude- कृतज्ञतेचे ऋण आहे

owe amount- देय रक्कम

owe full- पूर्ण देणे

owe them- त्यांचे देणे लागतो

owe balance- थकबाकी देणे

owe life- जीवन देणे

‘Owe’ Synonyms-antonyms

‘Owe’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

be in debit
incur
be indebted
have borrowed

‘Owe’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

pay
repay
settle

 

Leave a Comment