Prior meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Prior meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Prior’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Prior’ चा उच्चार= ‍ˈप्राइअर, प्रायर

Prior meaning in Marathi

1. ‘Prior’ म्हणजे आधीपासून घडलेली गोष्ट किंवा आधीपासून अस्तित्वात असलेली गोष्ट.

2. कोणाच्या तरी आधी आलेला किंवा सर्वात सुरवातीला आलेला. 

Noun च्या रूपात ‘Prior’ चा अर्थ कोणत्या तरी धार्मिक मठाचे उच्च पदस्थ सदस्य म्हणजेच महंत किंवा मठाधीकारी.

Prior- मराठी अर्थ
adjective (विशेषण)
आधी
पहिला
पूर्वीचे
अगोदरचा
अगोदर
मागील
मागचा
Noun (संज्ञा, नाम)
मठाधिपती
महंत
सहाय्यक मठाधिपती

Prior-Example

‘Prior’ शब्द एक adjective (विशेषण) आहे.

‘Prior’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Surprisingly that job required no prior working experience.
Marathi: आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, त्या नोकरीसाठी कोणत्याही पूर्व कामाच्या अनुभवाची आवश्यकता नव्हती.

English: Covid test prior to international flight is mandatory in India now.
Marathi: आंतरराष्ट्रीय उड्डाणापूर्वी कोविड चाचणी आता भारतात अनिवार्य आहे.

English: Without prior notice, the company terminated its services for customers.
Marathi: कोणतीही पूर्वसूचना न देता, कंपनीने ग्राहकांना दिलेल्या सेवा बंद केल्या.

English: In the prior knowledge method, the teacher asks students to share what they know about the lesson topic.
Marathi: पूर्वीच्या ज्ञान पद्धतीमध्ये, शिक्षक विद्यार्थ्यांना धड्याच्या विषयाबद्दल काय माहित आहे ते सांगण्यास सांगतात.

English: I had no prior knowledge my parents were coming to see me.
Marathi: माझे पालक मला भेटायला येत आहेत याची मला आधी कल्पना नव्हती.

English: His prior car was cheaper than this new one.
Marathi: त्याची आधीची कार या नवीन कारपेक्षा स्वस्त होती.

English: Police arrested him without prior intimation.
Marathi: पोलिसांनी त्याला कोणतीही पूर्व सूचना न देता अटक केली.

English: Prior to this police job, he was serving in the army.
Marathi: या पोलिस नोकरीपूर्वी ते लष्करात कार्यरत होते.

English: Where did you live prior to this city?
Marathi: या शहराच्या आधी तुम्ही कुठे राहत होता?

English: Prior I was literally confused regarding my life purpose.
Marathi: पूर्वी मी माझ्या आयुष्याच्या उद्देशाबद्दल खरोखरच गोंधळलो होतो.

English: He knew two months prior that he will lose his job.
Marathi: त्याला दोन महिन्यांपूर्वी माहित होते की तो आपली नोकरी गमावेल.

English: He came prior to you.
Marathi: तो तुमच्या आधी आला होता.

English: This structure was a Hindu temple Prior to the mosque.
Marathi: ही संरचना मशिदीच्या आधी हिंदू मंदिर होती.

‘Prior’ चे इतर अर्थ

2 days prior- 2 दिवस आधी, 2 दिवसांपूर्वी

call prior- आधी कॉल करा, प्रथम कॉल करा

just prior- अगदी आधी, फक्त आधी, 

just prior to the invention of- च्या शोधापूर्वीच

are you prior- तू पहिला आहेस का?, तुम्ही आधी आहात का?

I have prior- माझ्याकडे आधी आहे

prior appointment- भेटी आधी, भेटी पूर्वी

prior commitment- आधीची बांधिलकी

prior approval- आधीची मंजुरी, पूर्व मंजुरी

prior intimation- पूर्व सूचना

prior knowledge- पूर्वीचे ज्ञान

prior permission- पूर्व परवानगी, पूर्व अनुमति

prior engagement- पूर्वीची गुंतवणूक

prior notice- पूर्व सूचना

prior experience- पूर्वीचा अनुभव, मागील अनुभव

prior contact- पूर्वी संपर्क, अगोदरचा संपर्क

day prior- आदल्या दिवशी

no prior- आधी नाही

no prior experience- पूर्वीचा अनुभव नाही, अगोदरचा अनुभव नाही

prior period- आधीचा कालावधी, मागील कालावधी

prior me- माझ्या आधी, माझ्या अगोदर

prior booking- पूर्वीच आगाऊ राखून ठेवणे

screening prior- पूर्व तपासणी, तपासणी अगोदर 

‘Prior’ Synonyms-antonyms

‘Prior’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

earlier
previous
before
preceding
foregoing
initial
preliminary
precedent
anterior
antecedent
preparatory
advance

‘Prior’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

subsequent
later
after

 

Leave a Comment