Regards meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Regards meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Regards’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Regards’ चा उच्चार= रिगार्ड्स, रिगार्ड्ज़

Regards meaning in Marathi

‘Regards’ हे ‘Regard’ या शब्दाचे plural noun (अनेकवचनी नाम) आहे.

1. ‘Regards’ हा शब्द एखाद्या प्रती आदर किंवा स्नेह व्यक्त करण्यासाठी वापरला जातो. उदाहरणार्थ:

English: My best regards to you and your family.
Marathi: तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला माझ्या हार्दिक शुभेच्छा.

English: Convey my best regards to Mr. John.
Marathi: मिस्टर जॉनला माझ्या शुभेच्छा पोहोचवा.

English: Mr. David sends his regards to me.
Marathi: मिस्टर डेव्हिडने मला शुभेच्छा पाठवल्या.

2. Regards’ ही एखाद्याच्या कल्याणाच्या इच्छेची विनम्र अभिव्यक्ती (expression) आहे.

English: Give my kind regards to both of them.
Marathi: त्या दोघांना माझे विनम्र अभिवादन.

English: Please give my warmest regards to Mr. David and his wife.
Marathi: कृपया मिस्टर डेव्हिड आणि त्यांच्या पत्नीला माझ्या हार्दिक शुभेच्छा द्या.

3. Regards’ म्हणजे ‘एखाद्या गोष्टीच्या संबंधात किंवा संदर्भात’. ‘About’ म्हणण्याचा हा एक औपचारिक (formal) मार्ग आहे.

English: This mail is in regards to your inquiry.
Marathi: हा मेल तुमच्या चौकशीच्या संदर्भात आहे.

English: As regards the above-mentioned subject.
Marathi: वर नमूद केलेल्या विषयाच्या संदर्भात.

English: As regards this matter.
Marathi: या प्रकरणाच्या संबंधात. / या प्रकरणाबाबत.

English: In regards to your inquiry.
Marathi: तुमच्या चौकशीच्या संदर्भात. / तुमच्या चौकशीच्या संबंधात.

English: This memo is in regards to your misbehavior with the senior.
Marathi: हा मेमो तुमच्या वरिष्ठांसोबतच्या गैरवर्तनाच्या संदर्भात आहे.

4. ‘Regards’ चा वापर लिखित पत्र-व्यवहाराचा (ईमेल, पत्र इ.) समारोप (end) करण्यासाठी केला जातो. जसे की:

  1.  With regards,
  2.  Best regards,
  3.  All my regards,

लिखित पत्र-व्यवहाराचा (ईमेल, पत्र इ.) समारोप (end) करण्याचा हा एक औपचारिक (formal) मार्ग आहे.

Note: लिखित पत्र-व्यवहाराच्या समाप्तीमध्ये ‘Regards’ वापरणे सूचित करते की तुम्हाला प्राप्तकर्त्याबद्दल (recipient) आदर आहे.

Regards- मराठी अर्थ
सादर
सन्मान
हार्दिक शुभेच्छा
अभिवादन
आदर
विनम्र
संबंध

Regards-Example

‘Regards’ हा शब्द noun (संज्ञा, नाम) या रुपात कार्य करतो.

‘Regard’ शब्दाचा plural noun (अनेकवचनी नाम) ‘Regards’ आहे.

‘Regards’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्य (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Warm regards, hope you are fine there.
Marathi: शुभेच्छा, तुम्ही तिथे बरे असाल अशी आशा आहे.

English: Best regards to your family.
Marathi: तुमच्या परिवाराला हार्दिक शुभेच्छा.

English: Kind regards and stay healthy.
Marathi: विनम्र अभिवादन आणि निरोगी रहा.

English: My wife regards my love.
Marathi: माझी पत्नी माझ्या प्रेमाचा आदर करते.

English: Your regards are accepted happily.
Marathi: तुमचे अभिनंदन आनंदाने स्वीकारले आहे.

English: Give my regards to your family.
Marathi: तुमच्या कुटुंबियांना माझा नमस्कार सांगा.

English: Give my regards to your parents.
Marathi: तुझ्या आईवडिलांना माझा नमस्कार सांग.

English: Convey my regards to her.
Marathi: तिला माझे अभिवादन सांगा.

English: Convey my best regards to your parents.
Marathi: तुझ्या पालकांना माझ्या शुभेच्छा सांग.

English: My regards to the mother and father.
Marathi: आई आणि वडिलांना माझा नमस्कार.

English: Convey my regards to them.
Marathi: त्यांना माझा अभिवादन कळवा.

English: Convey my regards to all family members.
Marathi: कुटुंबातील सर्व सदस्यांना माझ्या शुभेच्छा सांगा.

English: As regards the greater part or number.
Marathi: मोठ्या भाग किंवा संख्येच्या संदर्भात.

English: As regards general criminology.
Marathi: सामान्य गुन्हा व गुन्हेगार याविषयींचे शास्त्र संदर्भात.

English: As regards poetic technique.
Marathi: काव्यात्मक तंत्राच्या संदर्भात.

English: My best regards to Deepak.
Marathi: दीपकला माझा प्रणाम.

English: Using regards in an email closing suggests that you have respect for the recipient.
Marathi: ईमेल क्लोजिंगमध्ये ‘regards’ वापरणे हे दर्शविते की तुम्हाला प्राप्तकर्त्याबद्दल आदर आहे.

‘Regards’ चे इतर अर्थ

all my regards= माझे सर्व नमस्कार, माझे सर्व शुभेच्छा

warm regards to you= तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा

best regards= शुभेच्छा

best regards to you= तुम्हाला शुभेच्छा

best regards from= कडून हार्दिक शुभेच्छा

best regards from now on= आतापासून शुभेच्छा

thanks, regards= धन्यवाद सादर

kind regards= आपला आभारी

heartiest regards= हार्दिक अभिनंदन

give regards= अभिवादन करा

deep regards= मनापासून विनम्र

deepest regards= मनःपूर्वक अभिनंदन, मनापासून विनम्र

thanks and regards= धन्यवाद आणि सादर

high regards= उच्च विनम्र

as regards= संदर्भात

regards sir= नमस्कार सर

regards of= च्या संदर्भात

regards to= च्या संदर्भात

regards to your family- तुमच्या कुटुंबाच्या संदर्भात

regards to a friend of mine= माझ्या एका मित्राबद्दल

love regards= प्रेम संबंध, प्रेम विनम्र

warmest regards= हार्दिक शुभेच्छा

your regards= तुमचे विनम्र

with best regards= हार्दिक शुभेच्छा

with kindest regards= विनम्र अभिवादन

thanks with regards= सादर धन्यवाद

give my regards= माझ्या शुभेच्छा सांगा

give my regards to= माझा अभिवादन द्या

job regards= नोकरीच्या संबंधात

regards to an abroad job= परदेशात नोकरीबाबत

convey my regards= माझ्या शुभेच्छा सांगा

sincere regards= विनम्र अभिवादन

profound regards= मनापासून विनम्र

unfeigned regards= मनापासूनचा अभिवादन

fond of regards= अभिवादन आवडते

with due regards= योग्य आदराने, आदरपूर्वक

give my regards to= माझ्या शुभेच्छा सांगा

thanks and best regards= धन्यवाद आणि शुभकामना

convey my best regards= माझ्या शुभेच्छा सांगा

with warm regards= हार्दिक शुभेच्छा

give my regards to aunty= मावशीला माझा नमस्कार

say my regards= माझे अभिवादन सांगा

tell my regards= माझे अभिवादन सांगा

convey my regards to= माझ्या शुभेच्छा व्यक्त करा

convey my regards to all= सर्वांना माझ्या शुभेच्छा व्यक्त करा

convey my regards to him= त्याला माझा अभिवादन कर

warm regards= हार्दिक शुभेच्छा

‘Regards’ Synonyms

‘Regards’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

good wishes
greetings
respects
deference
reverence
respectability
commendations
salutations
compliments
devoirs
remembrances
attention
heed
consideration
‘Regards’ Antonyms

‘Regards’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

disregards
neglects
disrespect
dishonor
indifference
ignores
inattention
disinterest
unconcern
disgrace

Regards meaning in Marathi

Leave a Comment