Revert meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Revert meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Revert’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Revert’ चा उच्चार= रिव़ट, रिव़अट

Revert meaning in Marathi

‘Revert’ या शब्दाचा अर्थ पूर्वीच्या स्थितीकडे किंवा पूर्वपदावर परत येणे असा आहे.

1. मागील क्रियाकलापांकडे परत वळने.

2. मालमत्ता किंवा इतर काही वास्तु वा वस्तु मूळ मालकाकडे परत येणे.

Revert- मराठी अर्थ
परत येणे
पूर्वस्थितीवर येणे
मागील स्थितीकडे परत येणे
मूळपदावर येणे
पूर्वपदावर आणणे
परत करणे
मागे फिरणे
मागे वळणे
प्रत्यावर्तन करणे

Revert-Example

‘Revert’ हे एक verb (क्रियापद) आहे.

‘Revert’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: I will revert back to you shortly.
Marathi: मी लवकरच तुमच्याकडे परत येईन.

English: Please revert to me as soon as possible.
Marathi: कृपया मला लवकरात लवकर परत करा.

English: Dalits reverted to the Buddhist religion after Dr. Babasaheb’s declaration.
Marathi: डॉ.बाबासाहेबांच्या घोषणेनंतर दलित बौद्ध धर्मात परतले.

English: When his new car face some problems then he reverted to his old car.
Marathi: जेव्हा त्याच्या नवीन कारमध्ये काही अडचण येते तेव्हा तो आपल्या जुन्या कारकडे परत जातो.

English: To reduce the pollution through vehicles we need to revert bicycles.
Marathi: वाहनांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आपल्याला सायकली परत आणाव्या लागतील.

English: After weeks of traveling, I reverted to my home.
Marathi: आठवड्यांच्या प्रवासानंतर मी माझ्या घरी परतलो.

English: I’m gonna revert to my old home because my new home is under renovation.
Marathi: मी माझ्या जुन्या घरात परत जाणार आहे कारण माझे नवीन घर नूतनीकरणाखाली आहे.

English: He reverted to his old habit of smoking.
Marathi: तो धूम्रपान करण्याच्या आपल्या जुन्या सवयीकडे परतला.

English: Let us revert to the original subject.
Marathi: चला मूळ विषयाकडे वळू.

English: He reverted to the Christian religion.
Marathi: तो ख्रिश्चन धर्मात परतला.

English: The property reverted to the original owner after the court order.
Marathi: न्यायालयाच्या आदेशानंतर मालमत्ता मूळ मालकाला परत करण्यात आली.

English: Please do not revert to the personal issues in this meeting.
Marathi: कृपया या बैठकीत वैयक्तिक समस्यांवर परत येऊ नका.

‘Revert’ चे इतर अर्थ

revert awaited- परत प्रतीक्षेत

please revert- कृपया परत करा

please revert back- कृपया परत करा

revert asap- लवकरात लवकर परत करा

revert mail- मेल परत करा

shall revert- परत येईल

revert soon- लवकरच परत करा

prompt revert- तत्परता पूर्ववत करा, द्रुत परतावा

revert time- वेळ परत करा

Please check and revert- कृपया तपासा आणि परत करा

waiting for your revert- तुमच्या परत येण्याची वाट पाहत आहे

awaiting your revert- तुमच्या परत येण्याच्या प्रतीक्षेत

awaiting revert- परत येण्याच्या प्रतीक्षेत

I will revert back to you- मी तुमच्याकडे परत येईन

will revert you soon- लवकरच तुम्हाला परत करेल

revert back- परत परत

revert back to me- माझ्याकडे परत या

application revert- अर्ज परत करणे

kindly revert- कृपया परत करा

will revert- परत येईल

will revert you- तुम्हाला परत करेल

will revert you shortly- लवकरच तुम्हाला परत करेल

revert me- मला परत करा

revert me back- मला परत करा

revert back to you- परत तुमच्याकडे

revert on the same- तेच परत करा

are you a revert- तुम्ही पुनरागमन करत आहात का?

reverting back- परत परत येत आहे

reverts- परत करतो

reverts to his instincts- त्याच्या अंतःप्रेरणाकडे परत जाते

reverting- परत करणे

reverted- परत केले

reverted to Islam- इस्लाममध्ये परतले

‘Revert’ Synonyms-antonyms

‘Revert’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

come back
return
regress
go back
invert
turn back
retrograde
recrudesce
relapse
fall

‘Revert’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

continue
halt
stop
progress
grow
keep
evolve

🎁 Pervert शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत 

Leave a Comment