Sad meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Sad meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Sad’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Sad’ चा उच्चार= सैड, सॅड

Sad meaning in Marathi

‘Sad’ म्हणजे एखाद्या अप्रिय किंवा दुर्दैवी घटनेनंतर जाणवलेले दुःख.

1. दुर्दैवी किंवा अनिष्ट परिस्थितीत मनात निर्माण होणारी अप्रिय भावना म्हणजे दुःख (sad).

Sad- मराठी अर्थ
adjective (विशेषण)
दुखी
उदास
शोकाकुल
विषण्ण
खिन्न
सुतकी
विमनस्क

Sad-Example

‘Sad’ शब्द एक adjective (विशेषण) आहे.

‘Sad’ या शब्दाचे comparative adjective (तुलनात्मक विशेषण) ‘Sadder’ आणि superlative adjective (उत्कृष्ट विशेषण) ‘Saddest’ आहे.

‘Sad’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: So sad to hear that.
Marathi: ते ऐकून खूप वाईट वाटले.

English: Feeling sad for you.
Marathi: तुमच्यासाठी वाईट वाटत आहे.

English: So sad it stopped working.
Marathi: त्यामुळे वाईट वाटले की ते काम करणे बंद झाले.

English: Feeling sad for him.
Marathi: त्याच्याबद्दल वाईट वाटले.

English: Sad news indeed.
Marathi: खरंच दु:खद बातमी.

English: The sad reality of today.
Marathi: आजचे दुःखद वास्तव.

English: The sad reality of today’s world is only selfishness.
Marathi: आजच्या जगाचे दुःखद वास्तव केवळ स्वार्थ आहे.

English: The saddest people smile the brightest.
Marathi: सर्वात दुःखी लोक सर्वात तेजस्वी हसतात. | / सर्वात दुःखी लोक सर्वात जास्त हसतात.

English: Don’t be sad, my love.
Marathi: माझ्या प्रिये, दुःखी होऊ नकोस.

English: Why are you so sad?
Marathi: एवढी उदास का आहेस?

English: Very sad to hear that.
Marathi: ते ऐकून खूप वाईट वाटले.

English: I am so sad about this.
Marathi: मला याबद्दल खूप दुःख झाले आहे.

English: I am so sad to hear this.
Marathi: हे ऐकून मला खूप वाईट वाटले.

English: Are you sad because of me?
Marathi: माझ्यामुळे तू दुःखी आहेस का?

English: I am not sad or disappointed.
Marathi: मी दु:खी किंवा निराश नाही.

English: He is too hard to be sad.
Marathi: तो दु:खी होणे खूप कठीण आहे.

English: Today I am very sad.
Marathi: आज मी खूप दुःखी आहे.

English: I am feeling sad.
Marathi: मला वाईट वाटत आहे.

English: I feel so sad for you.
Marathi: मला तुमच्यासाठी खूप वाईट वाटते.

English: I feel so sad right now.
Marathi: मला सध्या खूप वाईट वाटत आहे.

‘Sad’ चे इतर अर्थ

so sad- खूप दुःखी

so sad to hear- ऐकून खूप वाईट वाटले

sad demise- दुःखद निधन

feeling sad- दुःख होतंय

feeling sad and lonely again- पुन्हा उदास आणि एकटे वाटणे

sad news- दुःखद बातमी

sad news for my heart- माझ्या हृदयासाठी दुःखद बातमी

sad reality- दुःखद वास्तव

the sad truth of society- समाजाचे दुःखद सत्य

the saddest- सर्वात दुःखद

the saddest thing- सर्वात दुःखद गोष्ट

the saddest part is- सर्वात दुःखद भाग आहे

sad emoji- दुःखी इमोजी

sad moment- दुःखाचा क्षण

don’t be sad- दु:खी होऊ नका

don’t be sad, please- कृपया दुःखी होऊ नका

very sad- अतिशय दु:खी

very sad news- अतिशय दुःखद बातमी

very sadly- अतिशय दुःखाने

I am so sad- मी खूप दुःखी आहे

i am so sad now- मी आता खूप दुःखी आहे

i am so sad right now- मी सध्या खूप दुःखी आहे

are you sad?- तुम्ही दुःखी आहात का?

are you sad today?- तू आज उदास आहेस का?

are you sad with me?- तू माझ्यासोबत दुःखी आहेस का?

some chapters are sad- काही प्रकरण दुःखद आहेत

I am not sad- मी दु:खी नाही

i am not sad my love- मी दुःखी नाही माझ्या प्रिये

i am not sad today- मी आज दुःखी नाही

feeling so sad- खूप वाईट वाटत आहे

sad person- दुःखी व्यक्ती

sad life- दुःखी जीवन

sad another- आणखी एक दुःखी

sad truth- दुःखद सत्य

sad truth hit me- दुःखद सत्य मला आदळले

quite sad- खूप दुःखी

too hard to be sad- दुःखी होणे खूप कठीण आहे

really sad- खरोखर दुःखी

really sad about this purchase- या खरेदीबद्दल खरोखर दुःखी आहे

really sad news- खरोखर दुःखद बातमी

very sad news- अतिशय दुःखद बातमी

I feel so sad- मला फार दु:खी वाटतयं

I feel so sad now- मला आता खूप वाईट वाटते

I felt very sad- मला खूप वाईट वाटलं

almost sad- जवळजवळ दुःखी

sad pain- दुःखी वेदना

sad family- दुःखी कुटुंब

sad me- मला दुःख झाले

sad memory- दुःखी स्मृती

sad memories- दुःखद आठवणी

sad mood- उदास मूड

sadly- दुःखाने, खिन्नपणे

sadness- उदासी, खिन्नता

‘Sad’ Synonyms-antonyms

‘Sad’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

unhappy
sorrowful
depressed
regretful
miserable
indifferent
disinterested
mournful
woeful
low-spirited
gloomy
cheerless
heartsick
disconsolate
disappointed
sorry
nostalgic
deplorable

‘Sad’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

happy
cheerful
good spirit
comfy
joyous
amusing
interested

Sad meaning in Marathi

Leave a Comment