This meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

This meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘This’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘This’ चा उच्चार= दिस

This meaning in Marathi

‘This’ हा शब्द निन्मलिखित स्थितीत वापरला जातो.

1. वर्तमानाशी संबंधित वेळेला व काळाला दर्शवण्यासाठी. 

2. एखादी विशिष्ट व्यक्ती किंवा वस्तू ओळखणे किंवा दर्शवण्यासाठी.

3. नुकतेच सांगितले गेलेल्या विशिष्ट गोष्टीचा संदर्भ देण्यासाठी.

4. जवळचे काहीतरी दर्शविण्यासाठी देखील ‘This’ वापरले जाते.

This- मराठी अर्थ
हे
हा
ही

‘This’ शब्द वापरण्याच्या पद्धती:-

‘This’ हा शब्द चालू काळ दाखवण्यासाठी वापरला जातो.

उदाहरणार्थ:-

This month

This week

This year

This decade

This era

चालू दिवसाचा कोणताही प्रहर दर्शविण्यासाठी ‘This’ वापरला जातो.

उदाहरणार्थ:-

This morning

This evening

This afternoon

✨ ‘This’ हा शब्द रात्रीसाठी वापरला जात नाही. रात्रीसाठी ‘Tonight’ हा शब्द वापरला जातो.

‘This’ हा शब्द तुम्ही जे काम केले आहे किंवा आता करत आहात किंवा ते लगेच करणार आहात ते दर्शविण्यासाठी सुद्धा वापरला जातो.

I am just finished this work.

Now I am doing this work.

I am going to start this work.

जेव्हा एखादी व्यक्ती किंवा वस्तूबद्दल आपल्याला चांगले वाटत असेल तेव्हा देखील ‘This’ शब्द वापरला जातो. उदाहरणार्थ:-

I liked this juice.

I like this painting.

I like this city.

I love this car.

‘This’ शब्द एक लहान मात्रा किंवा प्रमाण दर्शविण्यासाठी पण वापरला जातो.

उदाहरणार्थ:-

This much sugar.

This much water.

This much juice.

This much drink.

This-Example

‘This’ शब्द pronoun (सर्वनाम), adverb (क्रियाविशेषण) आणि adjective (विशेषण) या स्वरूपात कार्य करतो.

‘This’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: This is my house.
Marathi: हे माझे घर आहे.

English: This is my car.
Marathi: ही माझी गाडी आहे.

English: Whose this number is?
Marathi: हा नंबर कोणाचा आहे?

English: Whose this pen is?
Marathi: ही पेन कोणाची आहे?

English: Whose this book is?
Marathi: हे पुस्तक कोणाचे आहे?

English: Love this song so much.
Marathi: हे गाणे खूप आवडते.

English: This product works very well.
Marathi: हे उत्पादन खूप चांगले कार्य करते.

English: I love this song very much.
Marathi: मला हे गाणे खूप आवडते.

English: I love this song too.
Marathi: मलाही हे गाणे खूप आवडते.

English: I got this for my husband.
Marathi: मला हे माझ्या नवऱ्यासाठी मिळाले आहे.

English: I got this for my grown son.
Marathi: मला माझ्या मोठ्या मुलासाठी हे मिळाले.

English: I got this for Christmas.
Marathi: मला हे ख्रिसमससाठी मिळाले.

English: This site can’t be reached.
Marathi: या साइटवर पोहोचू शकत नाही.

English: I need this job.
Marathi: मला ही नोकरी हवी आहे.

English: Then what is this?
Marathi: मग हे काय आहे?

English: This is not fair.
Marathi: हे योग्य नाही.

English: This song is for you.
Marathi: हे गाणे तुमच्यासाठी आहे.

English: This song reminds me of you.
Marathi: हे गाणे मला तुझी आठवण करून देते.

English: What the hell is this?
Marathi: हे काय आहे?

English: This is for you.
Marathi: हे तुमच्यासाठी आहे.

English: What is the meaning of this symbol?
Marathi: या चिन्हाचा अर्थ काय आहे?

English: This is an epic.
Marathi: हे एक महाकाव्य आहे.

English: Why are you doing this to me?
Marathi: तू माझ्या बरोबर असे का करत आहेस?

English: What is meant by this?
Marathi: याचा अर्थ काय?

English: I have this as a gift.
Marathi: माझ्याकडे ही भेट म्हणून आहे.

English: May I know who is this?
Marathi: मला कळेल का हा कोण आहे?

English: Need this kind of relaxation.
Marathi: अशा प्रकारच्या विश्रांतीची आवश्यकता आहे.

English: Who sends this to you?
Marathi: हे तुम्हाला कोण पाठवते?

English: Who did this to you?
Marathi: तुमच्याशी हे कोणी केले?

English: I know who is this.
Marathi: हे कोण आहे हे मला माहीत आहे.

English: This movie made me cry.
Marathi: या चित्रपटाने मला रडवले.

English: I do this every day.
Marathi: मी हे रोज करतो.

English: This means a lot to me.
Marathi: याचा अर्थ माझ्यासाठी खूप आहे.

English: Who is this guy?
Marathi: कोण आहे हा माणूस?

English: Is this your WhatsApp number?
Marathi: हा तुमचा व्हॉट्सअप नंबर आहे का?

English: Is this item still available?
Marathi: हा आयटम अजूनही उपलब्ध आहे का?

English: Is this you in the picture?
Marathi: हे तुम्ही चित्रात आहात का?

English: I am on leave all this month due to my sister’s marriage.
Marathi: माझ्या बहिणीच्या लग्नामुळे मी हा महिनाभर रजेवर आहे.

English: I deserve this kind love.
Marathi: मी अशा प्रेमास पात्र आहे.

English: Take this medicine twice a day.
Marathi: हे औषध दिवसातून दोनदा घ्या.

‘This’ चे इतर अर्थ

whose this?- हे कोणाचे?

Who this is?- हे कोण आहे?

love this- हे आवडलं

love this product- हे उत्पादन आवडते

love this product, works very well- हे उत्पादन आवडते, खूप चांगले कार्य करते

love this product, arrived quickly- हे उत्पादन आवडते, पटकन आले

love this product, the skin feels great- हे उत्पादन आवडते, त्वचा छान वाटते

love this song- हे गाणे आवडते

caption this- शीर्षक द्या

do this- हे कर

do this later- हे नंतर करा

do this for all current items- सर्व वर्तमान आयटमसाठी हे करा

this way- ह्या मार्गाने

this way up- या मार्गाने वर

this way please- कृपया या मार्गाने

this way in- या मार्गाने

this lyrics- हे गीत

I love this- मला हे आवडते

I love this song- मला हे गाणे खूप आवडते

I got this- मला हे समजले

I got this for my girlfriend- मला हे माझ्या मैत्रिणीसाठी मिळाले

I got this for you- मला तुमच्यासाठी हे मिळाले

I need this- मला ह्याची गरज आहे

I need this one- मला हे हवे आहे

obsessed with this- ह्याचा वेड

obsessed with this song- या गाण्याचे वेड

obsessed with this watch- या घड्याळाचे वेड आहे

after this- यानंतर

after this time- या वेळेनंतर

after this incident- या घटनेनंतर

after this plays- या नाटकानंतर

this is me- हा मी आहे

this isn’t me- हा मी नाही

this issue- हा मुद्दा

this song- हे गाणे

this one- हे एक

this one is- हे आहे

this one too- हे देखील

this one is for you- हे तुमच्यासाठी आहे

remember this- हे लक्षात ठेव

remember this password if you forget it- हा पासवर्ड विसरल्यास लक्षात ठेवा

remember this device- हे उपकरण लक्षात ठेवा

see this- हे पहा

see this picture- हे चित्र पहा

take this- हे घे

take this one- हे घ्या

take this medicine- हे औषध घ्या

I get this- मला हे पटले

I get this feeling- मला ही भावना येते

I get this one- मला हे मिळाले

treat this- यावर उपचार करा

despite this- हे असूनही

despite this fact- हे तथ्य असूनही

despite this diversity- ही विविधता असूनही

despite this but- हे असूनही पण

this is lit- हे प्रज्वलित आहे

this is a hilarious- हे एक आनंदी आहे

this is beautiful- हे सुंदर आहे

this is ridiculous- हे हास्यास्पद आहे

except this- याशिवाय

except for this one- या एका शिवाय

except for this time- हा वेळ वगळता

except for this quotation- हे अवतरण वगळता

except for these five models- या पाच मॉडेल्सशिवाय

beyond this- या पलीकडे

beyond this point- या बिंदूच्या पलीकडे

beyond this point at all times- या बिंदूच्या पलीकडे नेहमी

beyond this door- या दरवाजाच्या पलीकडे

also this- हे देखील

also this week- या आठवड्यात देखील

also this time- यावेळी देखील

name this- हे नाव द्या

name this group- या गटाला नाव द्या

name this account- या खात्याला नाव द्या

why are you doing this?- तू हे का करत आहेस?

I have this- हे माझ्याकडे आहे

I have this one- माझ्याकडे हे आहे

I have this gun- माझ्याकडे ही बंदूक आहे

instead of this- या ऐवजी

instead of this one- या ऐवजी

addicted this- हे व्यसन

addicted to this song- या गाण्याचे व्यसन आहे

send this- हे पाठवा

send this to someone- हे एखाद्याला पाठवा

send this to me- हे मला पाठवा

send this to him- हे त्याला पाठवा

send this picture to- हे चित्र पाठवा

this enough- हे पुरेसे आहे

need this- याची गरज आहे

need this one- हे आवश्यक आहे

how to do this?- हे कसे करायचे?

how to do this work?- हे काम कसे करायचे?

who send this?- हे कोणी पाठवते?

who did this?- हे कोणी केले?

I deserve this- मी याला पात्र आहे

like this- यासारखे

like this song- हे गाणे आवडले

this is mine- हे माझे आहे

this is me- हा मी आहे

this is for you- हे तुमच्यासाठी आहे

this movie- हा चित्रपट

this religion- हा धर्म

this for you- हे तुझ्यासाठी

I do this- मी हे करतो

I do this for you- मी हे तुझ्यासाठी करतो

i do this work- मी हे काम करतो

i thought about this- मी याबद्दल विचार केला

guess who is this?- अंदाज लावा हा कोण आहे?

in this regard- या संदर्भात

this means a lot- याचा अर्थ खूप आहे

miss this moment- हा क्षण चुकवा

miss this moment so much- हा क्षण खूप मिस करतो

miss this time- यावेळी चुकवा

this wise- हे शहाणे

this is enough- हे खूप झाले

this is forever- हे कायमचे आहे

is this you?- हे तुम्ही आहात?

is this still available?- हे अजूनही उपलब्ध आहे का?

this is a window- ही एक खिडकी आहे

due to this- यामुळे

due to this reason- या कारणामुळे

due to this epidemic- या महामारीमुळे

due to this situation- या परिस्थितीमुळे

because of this- यामुळे

because of this problem- या समस्येमुळे

because of this situation- या परिस्थितीमुळे

through this- याद्वारे

through this email- या ईमेलद्वारे

through this letter- या पत्राद्वारे

in light of this- या प्रकाशात

in light of this evidence- या पुराव्याच्या प्रकाशात

in light of this tragic accident- या दुःखद अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर

considering this- हे लक्षात घेऊन

considering this phenomenon- या घटनेचा विचार करून

considering this enormous universe- या विशाल विश्वाचा विचार करता

‘This’ Synonyms-antonyms

‘This’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

here
that
the indicated
aforementioned

‘This’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

another
other
although

🎁 What शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

🎁 Have शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

🎁 Is शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

🎁 You शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

🎁 For शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

This meaning in Marathi

Leave a Comment