Virgin meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Virgin meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Virgin’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Virgin’ चा उच्चार= वर्जिन, व़अजिन

Virgin meaning in Marathi

असा पुरुष किंवा स्त्री, कुमारी किंवा कुमार ज्याने कधीही लैंगिक संबंध ठेवले नाहीत, त्या व्यक्ती किंवा स्त्रीला इंग्रजी भाषेत ‘Virgin’ म्हणतात.

1. ‘Virgin’ म्हणजे कधीही न वापरली गेलेली किंवा उपयोगात न आणली गेलेली जमीन (Land).

2. असे काहीतरी जे कधीही वापरले (used) गेले नाही, ज्याचे कधीही शोषण (exploit) केले गेले नाही किंवा ज्याच्यावर कधीही प्रक्रिया (processed) केली गेली नाही.

Virgin- मराठी अर्थ
noun (संज्ञा, नाम)
कुमारी
कुमारिका
शुद्ध अक्षत व पवित्र
अस्पर्शित जमीन
लागवडीखाली न आणलेली (जमीन)
प्रथमतःच घडणारी
adjective (विशेषण) 
अस्पर्शित
कुमार
शुद्ध
नवीन
न वापरलेले
अक्षतवीर्य

💖 ऐतिहासिकदृष्ट्या ‘Virgin’ हा शब्द एखाद्या मुलीचे वर्णन करण्यासाठी वापरला गेला आहे जीने कधीही संभोग (Sex) केला नाही.

प्राचीन काळी, ‘Virgin’ हा शब्द मुख्यतः मुलींसाठी वापरला जात असे कारण तेव्हा मुलांपेक्षा मुलींसाठी तारुण्य अधिक महत्त्वाचे मानले जात असे.

आजच्या काळात, आपल्या सर्वांना माहित आहे की ‘Virgin’ हा शब्द मुलगा आणि मुलगी या दोघांच्या संदर्भात समान रीतीने वापरला जातो.

Note: कोणत्याही स्त्री-पुरुषाला पाहून किंवा त्यांची वैद्यकीय तपासणी करूनही तो ‘Virgin’ आहे की नाही हे कोणीही सांगू शकत नाही.

Virgin-Example

‘Virgin’ हा शब्द noun (संज्ञा, नाव) आणि adjective (विशेषण) या दोन्ही रूपात कार्य करतो.

‘Virgin’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: A man or woman who never experienced sexual intercourse is called a ‘virgin’.
Marathi: ज्या स्त्री किंवा पुरुषाने कधीही लैंगिक संबंध अनुभवले नाहीत त्यांना ‘कुमारी’ म्हणतात.

English: Are you a virgin or not?
Marathi: तू कुमारी आहेस की नाही?

English: I am not a virgin.
Marathi: मी कुमारी नाही.

English: She is not a virgin anymore.
Marathi: ती आता कुमारी नाही.

English: I am a virgin.
Marathi: मी कुमारी आहे.

English: At what age did you lose your virginity?
Marathi: कोणत्या वयात तुम्ही तुमचे कौमार्य गमावले?

English: She confessed to her husband on the first night that she is not a virgin.
Marathi: तिने पहिल्या रात्रीच आपल्या पतीसमोर आपण कुमारी नसल्याचे कबूल केले.

English: Virginity never defines someone’s character.
Marathi: कौमार्य कधीच कोणाच्या चारित्र्याची व्याख्या करत नाही.

English: Land that is free from human disturbance is called ‘virgin land’.
Marathi: मानवी उपद्रवांपासून मुक्त असलेल्या जमिनीला ‘कुमारी भूमी’ म्हणतात.

English: I’m an adult virgin.
Marathi: मी एक प्रौढ कुमारी आहे.

English: He remained a virgin until the age of forty.
Marathi: वयाच्या चाळीशीपर्यंत तो कुमारी राहिला.

English: A female who has not had sexual intercourse with a male is called virgin.
Marathi: ज्या स्त्रीने पुरुषाशी कधीही संभोग केला नाही तिला ‘कुमारी’ म्हणतात.

‘Virgin’ चे इतर अर्थ

virginity- कौमार्य

half virgin- अर्धी कुमारी

virgin coconut oil- नैसर्गिक नारळ तेल, प्रक्रिया न केलेले नारळ तेल, शुद्ध नारळ तेल

virgin olive oil-  नैसर्गिक ऑलिव्ह तेल, शुद्ध ऑलिव्ह तेल, प्रक्रिया न केलेले ऑलिव्ह तेल

virgin linseed oil- नैसर्गिक अळशी तेल, शुद्ध अळशी तेल, प्रक्रिया न केलेले शुद्ध अळशी तेल

extra virgin- अतिरिक्त शुद्ध

virgin oil- नैसर्गिक तेल, प्रक्रिया न केलेले शुद्ध तेल, शुद्ध तेल

virgin mary- कुमारी मैरी

ascetic virgin- तपस्वी कुमारी

virgin land- लागवडीखाली न आणलेली जमीन, बिनशेती जमीन

still virgin- अजूनही कुमारी

I am a virgin- मी कुमारी आहे

still a virgin- अजूनही कुमारी आहे

nobody dies virgin- कोणीही कुमारी मरत नाही

virgin test- कुमारी चाचणी

‘Virgin’ Synonyms-antonyms

‘Virgin’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

noun (संज्ञा, नाम)
maiden
celibate
vestal virgin
maid
adjective (विशेषण) 
virginal
unmarried
unwed
untouched
unspoiled
unsullied
unadulterated
intact
unused
unexplored
pure
stainless
virtuous

‘Virgin’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

married
used
deflowered
corrupt
debase
vitiate
spoiled
sullied
adulterated
deprave

🎁 Lust शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

Leave a Comment