Vulnerability meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Vulnerability meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Vulnerability’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Vulnerability’ चा उच्चार= व़ल्नरअबिलिटी

Vulnerability meaning in Marathi

‘Vulnerability’ म्हणजे शारीरिक किंवा भावनिकदृष्ट्या कमकुवत झाल्यामुळे अगतिक किंवा असुरक्षित होण्याची भावना.

Vulnerability- मराठी अर्थ
असुरक्षितता
अगतिकता
अतिसंवेदनशीलता
असुरक्षा
भेद्य
हळवा
नाजूक

Vulnerability-Example

‘Vulnerability’ हे एक Noun (नाम, संज्ञा) आहे.

‘Vulnerability’ चे plural noun (अनेकवचनी नाम) ‘Vulnerabilities’ आहे.

‘Vulnerability’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

Example:

English: Sick people have vulnerability if they don’t take medicine to keep themselves well.
Marathi: आजारी लोकांनी  स्वतःला चांगले ठेवण्यासाठी औषध न घेतल्यास ते असुरक्षित असतात.

English: Physically weak people always have a vulnerability to diseases.
Marathi: शारीरिकदृष्ट्या कमकुवत लोकांना नेहमीच रोगांचा धोका असतो.

English: Always try to remove the vulnerability, it makes you weaken.
Marathi: नेहमी अगतिकता दूर करण्याचा प्रयत्न करा, ती तुम्हाला असुरक्षित बनवते.

English: Physically vulnerability makes a man helpless.
Marathi: शारीरिकदृष्ट्या अगतिकता माणसाला असहाय बनवते.

English: All parents know the vulnerability of their children.
Marathi: सर्व पालकांना त्यांच्या मुलांची अतिसंवेदनशीलता माहित असते.

English: His vulnerability to poor people made him a social activist.
Marathi: गरीब लोकांप्रती त्यांच्या संवेदनशीलतेने त्यांना समाजसेवक बनवले.

English: Vulnerability brings a lot of problems for you in your life.
Marathi: असुरक्षितता तुमच्या आयुष्यात तुमच्यासाठी खूप समस्या आणते.

English: Vulnerability made her an emotional person.
Marathi: असुरक्षिततेमुळे ती भावनिक व्यक्ती बनली.

English: He tries to encash his vulnerability through emotional appeal.
Marathi: तो भावनिक आवाहनाद्वारे त्याच्या असुरक्षिततेचे भांडवल करण्याचा प्रयत्न करतो.

English: It is the vulnerability that is at the core of friendship and love.
Marathi: ही अगतिकता आहे जी मैत्री आणि प्रेमाच्या मुळाशी आहे.

English: Vulnerability is like a two-edged sword, revealing it can help but also hurt us.
Marathi: असुरक्षा ही दोनधारी तलवारीसारखी आहे, ती उघड केल्याने आपल्याला मदत होऊ शकते परंतु आपल्याला दुखापतही होऊ शकते.

English: I show my vulnerabilities only to people I completely trust.
Marathi: ज्यांच्यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे त्यांनाच मी माझी अगतिकता दाखवतो.

English: If I expose my Vulnerabilities, my enemies will know where to strike me.
Marathi: जर मी माझा कमकुवतपणा उघड केला तर माझ्या शत्रूंना कळेल की मला कुठे मारायचे.

English: People always use your vulnerabilities against you.
Marathi: लोक नेहमी तुमच्या कमकुवतपणाचा तुमच्याविरुद्ध वापर करतात.

English: We develop egos and false selves to hide our vulnerabilities.
Marathi: आपण आपला कमकुवतपणा लपवण्यासाठी अहंकार आणि खोटेपणा विकसित करतो.

English: Vulnerability is debilitating in the sense that it creates so much anxiety for me.
Marathi: असुरक्षितता या अर्थाने दुर्बल आहे की यामुळे मला खूप चिंता वाटते.

English: I am embarrassed about my Vulnerabilities.
Marathi: मला माझ्या कमकुवतपणाची लाज वाटते.

English: She is careless about her Vulnerabilities.
Marathi: ती तिच्या असुरक्षिततेबद्दल निष्काळजी आहे.

‘Vulnerability’ चे इतर अर्थ

vulnerability to something- एखाद्या गोष्टीची असुरक्षितता

vulnerabilities- असुरक्षा

vulnerability love- अगतिकता प्रेम

vulnerability to poverty- गरीबा प्रति संवेदनशीलता, गरिबीची असुरक्षितता

emotional vulnerability- भावनिक असुरक्षा

vulnerability assessment and penetration testing- भेद्यता मूल्यांकन आणि प्रवेश चाचणी

vulnerability girl- असुरक्षित मुलगी, अतिसंवेदनशील मुलगी

vulnerability assessment- असुरक्षा मूल्यांकन, जोखिम मूल्यांकन

invulnerability- अभेद्यता

vulnerability test- असुरक्षा चाचणी, असुरक्षा परीक्षण

vulnerability analysis- असुरक्षा विश्लेषण

security vulnerability- सुरक्षा असुरक्षा

vulnerability system- असुरक्षितता प्रणाली

vulnerability name- असुरक्षितता नाव

vulnerability than- पेक्षा असुरक्षितता

vulnerability management- असुरक्षा व्यवस्थापन

vulnerability into- मध्ये असुरक्षितता

vulnerability to- असुरक्षितता

job vulnerability- नोकरी असुरक्षितता

‘Vulnerability’ Synonyms-antonyms

‘Vulnerability’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

weakness
susceptibility
exposure
defenselessness
powerlessness
helplessness
frailness
sensitivity
exposure
openness

‘Vulnerability’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

strength
invulnerability
immunity
invincibility
impenetrability
protection
shielding
power
defense
safeguarding

Vulnerability meaning in Marathi

Leave a Comment