You meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

You meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘You’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘You’ चा उच्चार= यू

You meaning in Marathi

जेव्हा आपण दुसऱ्या व्यक्तीसोबत बोलत असतो तेव्हा त्याला उद्देशून आपण ‘You’ हा शब्द वापरतो.

1. ‘You’ हा शब्द वक्ता ज्या व्यक्तीला संबोधित करत आहे त्या व्यक्तीला सूचित करतो.

You- मराठी अर्थ
तु
तुम्ही 
तुम्ही सगळे
आपण
आपण सर्व
कोणीही

You-Example

‘You’ शब्द एक pronoun (सर्वनाम) आहे.

‘You’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: You are welcome.
Marathi: तुमचे स्वागत आहे.

English: You are beautiful.
Marathi: तू सुंदर आहेस.

English: You are a genius.
Marathi: तू एक प्रतिभावान आहेस. / तू खूप बुद्धिमान आहेस.

English: You are a boy.
Marathi: तू मुलगा आहेस.

English: You have a beautiful smile.
Marathi: तुझे हास्य सुंदर आहे.

English: You made me happy today.
Marathi: आज तू मला आनंदित केलेस.

English: You made it.
Marathi: तू करून दाखवलस.

English: You mean a lot to me.
Marathi: तू माझ्या साठी फार महत्वाचा आहे.

English: You should be careful.
Marathi: आपण सावध असले पाहिजे. / तुम्ही सावध राहावे.

English: You must be tired from work.
Marathi: तुम्ही कामाने थकलेले असावेत.

English: You are getting old.
Marathi: तुम्ही म्हातारे होत आहात.

English: Will you marry me?
Marathi: तू माझ्याशी लग्न करशील का?

English: Could you tell me your surname?
Marathi: तुम्ही मला तुमचे आडनाव सांगू शकाल का?

English: God bless you all.
Marathi: देव तुम्हा सर्वांचे कल्याण करो.

English: Can I call you?
Marathi: मी तुम्हाला कॉल करू शकतो का?

English: What are you doing today?
Marathi: आज तुम्ही काय करत आहात?

English: What about you?
Marathi: तुमचं काय? / तुझ्याबद्दल काय?

English: What do you do for a living?
Marathi: उदरनिर्वाहासाठी तुम्ही काय करता?

‘You’ चे इतर अर्थ

thank you- धन्यवाद

thank you so much- खूप खूप धन्यवाद

thank you very much- खूप खूप धन्यवाद

you too- तुम्ही पण

you too dear- तू पण प्रिय

you too my love- तू पण माझ्या प्रिये

miss you- तुझी आठवण येते

I miss you- मला तुझी आठवण येते

miss you a lot- तुझी फार आठवण येते

miss you so much- तुझी खूप आठवण येते

see you- पुन्हा भेटू

see you soon- लवकरच भेटू

see you later- पुन्हा भेटू

see you tomorrow- उद्या भेटू

love you- तुझ्यावर प्रेम आहे

I love you- मी तुझ्यावर प्रेम करतो

love you more- तुझ्यावर जास्त प्रेम करतो

love you so much- तुझ्यावर खूप प्रेम आहे

i love you too- मी पण तुझ्यावर प्रेम करतो

poked you- तुला धक्का दिला

wish you- तुला शुभेच्छा

wish you a happy birthday- तुला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

God bless you- देव तुमचे कल्याण करो

can I call you later?- मी तुम्हाला नंतर कॉल करू शकतो का?

I will call you- मी तुला फोन करेन

i will call you tomorrow- मी तुला उद्या फोन करतो

i will call you tomorrow morning- मी तुला उद्या सकाळी कॉल करेन

I need you- मला तुझी गरज आहे

I want you- मला तू हवा आहेस

i want you so much- मला तू खूप हवा आहेस

I hate you- मी तुझा तिरस्कार करतो

i hate you all- मी तुम्हा सर्वांचा तिरस्कार करतो

same to you- तुला सुद्धा, तुमच्यासाठी समान

same to you bro- तुलाही तेच भावा

your- आपले, तुझा, तुमचा

do you- काय तुम्ही

do you know- तुला माहीत आहे का

do you know english- तुम्हाला इंग्लिश येते का

do you love me?- तुझे माझ्यावर प्रेम आहे का?

where are you living now?- आता तू कुठे राहत आहेस?

who are you?- तू कोण आहेस?

all of you- आपण सर्व

all of you happy Diwali- तुम्हा सर्वांना दिवाळीच्या शुभेच्छा

both you- तुम्ही दोघे

both of you- तुम्ही दोघे

both of you are cute- तुम्ही दोघेही गोंडस आहात

both of you are beautiful- तुम्ही दोघेही सुंदर आहात

how are you doing?- तुम्ही कसे आहात?

how are you doing today- आज तू कसा आहेस

happy anniversary both of you- तुम्हा दोघांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

kudos to you- तुमचे अभिनंदन

I adore you- मी तुझी पूजा करतो

i adore you so much- मी तुझी खूप पूजा करतो

i adore you so much, dear- मी तुझ्यावर खूप प्रेम करतो, प्रिय

I owe you- मी तुमचा ऋणी आहे

i owe you an apology- मी तुझी माफी मागतो

hats off to you- तुम्हाला सलाम

hats off to you on your success- तुमच्या यशाबद्दल तुम्हाला सलाम

I like you- मला तुम्ही आवडता

i like you very much- मला तू खूप आवडतेस

you are welcome- तुमचे स्वागत आहे

you rock- तू मजा आणलीस

you rock my world- तू माझे जग मजेशीर बनवले

you’ll- तुम्ही कराल

you’ll be fine- तुम्ही बरे व्हाल

be you- तुम्ही व्हा

for you- तुमच्यासाठी

without you- तुझ्याशीवाय

without you i am nothing- तुझ्याशिवाय मी काही नाही

I am fine, what about you?- मी ठीक आहे तुझे कसे काय?

shall I call you?- मी तुला कॉल करू का?

shall i call you tomorrow?- मी तुला उद्या कॉल करू का?

I need you- मला तुझी गरज आहे

I need you in my life- मला माझ्या आयुष्यात तुझी गरज आहे

how much do they mean to you?- ते तुमच्यासाठी किती महत्वाचे आहे?

then what about you?- मग तुझे काय?

fine, what about you?- ठीक आहे तुझं काय?

what are you doing?- तू काय करत आहेस?

you can call- तुम्ही कॉल करू शकता

i didn’t get you right- मी तुला बरोबर समजले नाही

you have- तुझ्याकडे आहे

Do you have a boyfriend?- तुला बॉयफ्रेंड आहे का?

you know- तुम्हाला माहिती आहे

Do you know me?- तुम्ही मला ओळखता का?

you will see- तुम्हाला दिसेल

could you- आपण करू शकता

could you help me?- आपण मला मदत करू शकाल?

how dare you?- तुझी हिम्मत कशी झाली?

how dare you say that to me?- मला असे म्हणण्याची तुझी हिम्मत कशी झाली?

just for you?- फक्त तुझ्यासाठी?

just for you my love- फक्त तुझ्यासाठी माझे प्रेम

you doing- तू करतोयस

I will message (msg) you- मी तुला संदेश देईन

from you- तुमच्या कडून

you nailed it- तुम्ही ते केले, तुम्ही ते करून दाखवले 

you are my crush- तू माझे प्रेम आहेस

you are my besties- तू माझा जिवलग मित्र आहेस

you got- तुम्हाला मिळाले

rip you off- तुला फाडून टाक

do you know?- तुला माहीत आहे का?

what did you say?- तू काय म्हणालास?

my Allah blesses you- माझा अल्लाह तुम्हाला आशीर्वाद देईल

what the hell are you?- काय रे तू कोण आहेस?

‘You’ Synonyms-antonyms

‘You’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

thou
ye
oneself
herself
himself
they

‘You’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

I
we
us
our self
ourselves

🎁 Have शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

🎁 Is शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

🎁 This शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

🎁 What शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

🎁 For शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

You meaning in Marathi

Leave a Comment